PWOSEDI POU PLENT TIT VI

Objektif ak aplikabilite

Objektif dokiman sa a se etabli pwosedi pou trete ak jete tou de plent diskriminasyon depoze dirèkteman nan Òganizasyon Planifikasyon Metwopoliten Rejyon Boston (MPO) epi plent diskriminasyon Depatman Transpò Massachusetts (MassDOT) te delege otorite pou trete anba Tit. VI nan Lwa sou Dwa Sivil 1964 (Tit VI) ak otorite leta ak federal ki pa gen diskriminasyon, gen ladan Lwa Ameriken andikape yo (ADA). Pwosedi ki dekri nan dokiman sa a aplike a MassDOT ak sou-benefisyè li yo, kontraktè, ak soutretan li yo nan administrasyon pwogram ak aktivite ki finanse federalman. Sa gen ladan Òganizasyon Planifikasyon Metwopoliten Rejyon Boston (MPO).

 

Definisyon

Pleyan – Yon moun ki depoze yon plent bay MassDOT, Administrasyon Otowout Federal (FHWA), oswa Administrasyon transpò Piblik (FTA) konsènan MPO a..

Plent – Yon deklarasyon ekri, vèbal, oswa elektwonik konsènan yon akizasyon diskriminasyon ki gen yon demann pou biwo k ap resevwa a pran desizyon. Kote yon moun ki gen yon andikap depoze yon plent, tèm plent lan gen ladan fòma altènatif pou akomode andikap moun nan.

Diskriminasyon – Aksyon oswa inaksyon sa a, keseswa entansyonèl oswa san entansyon, yon moun nan Etazini, sèlman akòz ras, koulè, orijin nasyonal, oswa baz lòt otorite ki pa nan diskriminasyon kouvri, tankou sèks, laj, oswa andikap, te sibi tretman inegal oswa enpak diferan nan nenpòt pwogram oswa aktivite k ap resevwa asistans federal.

Administrasyon Operasyon yo – Ajans Depatman Transpò Etazini (USDOT), ki gen ladan FHWA, FTA, Federal Rail Administration (FRA), Administrasyon Nasyonal Sekirite Sikilasyon Woutye (NHTSA), ak Administrasyon Federal Sekirite Trannspòtè Woutye (FMCSA), ki finanse transpò. pwogram oswa aktivite.

Defans – Moun, ajans, enstitisyon, oswa òganizasyon yo swadizan te angaje nan diskriminasyon.

 

Pwosedi Konplent yo

Pwosedi ki dekri anba yo dekri yon pwosesis administratif ki vize idantifye epi elimine diskriminasyon nan pwogram ak aktivite ki finanse federalman. Pwosedi yo pa bay yon mwayen rekou pou moun k ap fè reklamasyon k ap chèche rekou endividyèl, tankou domaj a enterè pinitif oswa reminerasyon pou konpansasyon; yo pa entèdi pleyan yo pote plent bay lòt ajans leta oswa federal yo; ni yo pa refize pleyan dwa pou yo chèche konsèy prive pou adrese zak diskriminasyon swadizan.

 

Pwosedi sa yo, ki baze sou pwosedi plent rekòmande Depatman Jistis Etazini (USDOJ) pibliye, yo fèt pou bay yon opòtinite san patipri pou yo adrese plent yo ki respekte pwosedi jis pou alafwa pleyan ak defans yo. Anplis pwosesis fòmèl rezolisyon plent ki detaye sa a, MassDOT pral pran mezi afimatif pou pouswiv rezolisyon enfòmèl nenpòt ak tout plent Tit VI, lè sa posib.

 

Pwosesis pou plent diskriminasyon yo pral swiv etap ki endike anba a:

 

Etap 1: Pleyan an soumèt plent lan.

Etap 2: MassDOT bay moun ki pote plent lan yon lèt rekonesans.

Etap 3: Se yon envestigatè ki bay plent la epi revize l.

Etap 4: Envestigatè fè entèvyou ak pleyan, temwen ak defans lan.

Etap 5: Envestigatè revize prèv ak temwayaj yo pou detèmine si yon vyolasyon te fèt.

Etap 6: Yo ba plenyan ak defans lan yon lèt rezolisyon oswa yon lèt konklizyon epi yo ofri dwa pou yo fè apèl.

Etap 7: Yon fwa peryòd apèl la fini, ankèt la fèmen.

 

Kòm yon pati nan efò li pou konfòme ak Tit VI, MPO a, kòm yon sou-benefisyè nan asistans finansye federal ki distribye atravè MassDOT, te adopte pwosedi plent sa yo. Lè sa a, MPO rekonèt obligasyon li genyen pou l bay manm piblik yo yon opòtinite pou yo pote plent pou di vyolasyon règleman sou non-diskriminasyon ki an vigè nan òganizasyon an epi aplike nan pwogram, sèvis ak aktivite li yo. Dapre enstriksyon federal, MPO a, antanke yon sou-benefisyè lajan ki gen rapò ak transpò piblik, dwe konprann li gen otorite pou trete plent Tit VI epi li dwe enfòme MassDOT sou plent yo resevwa ak rezilta ankèt yo pandan pwoblèm yo ap rezoud.

 

Antanke yon sous-benefisyè de fon ki gen rapò ak otowout, MPO a konprann li pa gen otorite pou mennen ankèt sou reklamasyon vyolasyon Tit VI ki depoze kont MPO a (kote MPO a se defans oswa pati ki swadizan te vyole Tit VI). Tout reklamasyon sa yo pral jwenn Biwo Divèsite ak Dwa Sivil MassDOT (ODCR) pou detèmine otorite ankèt ki apwopriye a. Sou-benefisyè finansman otowout yo kenbe dwa pou yo konsidere akizasyon vyolasyon Tit VI kòm yon kesyon asirans ak/oswa konfòmite politik entèn men ki anpeche yo pran detèminasyon sou vyolasyon posib Tit VI. Se politik MPO a pou kominike avèk Espesyalis Tit VI ODCR yo, Direktè Tit VI ak Aksè ak/oswa Direktè Ankèt yo lè yo resevwa plent Tit VI pou asire yo bon jan tretman an.

 

Lwa ak règleman federal ki gouvène Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 mete otorite kowòdinasyon jeneral pou ankèt plent dwa sivil yo ak USDOJ, ki travay an kolaborasyon ak ajans federal ki pote responsablite sa a. Nan sektè transpò a, otorite ankèt sa a nan men USDOT ak ajans li yo, FHWA ak FTA. An kowòdinasyon ak egzijans USDOT, FHWA ak FTA te etabli règleman ak oryantasyon ki egzije pou benefisyè ak sou-benefisyè asistans finansye federal yo tabli pwosedi pou trete plent Tit VI ki depoze nan òganizasyon sa yo.

 

Kesyon ak Repons

1. Ki moun ki ka depoze yon plent?

Nenpòt manm piblik la, ansanm ak tout kliyan MPO, aplikan, kontraktè, oswa sou-benefisyè ki kwè ke yo menm, yon twazyèm pati, oswa yon klas moun yo te maltrete oswa trete yon fason enjis poutèt ras, koulè, oswa orijin nasyonal yo (ki gen ladan konpetans angle ki limite), ka depoze yon plent pou reklame vyolasyon Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 la, ki gen rapò avèk lwa ak lòd federal ak eta..

 

2. Ki jan pou mwen depoze yon plent?

Ou ka depoze yon plent ak sa ki annapre yo:

 

Espesyalis Tit VI MPO Rejyon Boston

10 Park Plaza, Suite 2150

Boston, MA 02116

Telefòn: (857) 702-3700

Imel: civilrights@ctps.org

 

Espesyalis MassDOT Tit VI

Biwo Divèsite ak Dwa Sivil—Inite Tit VI

10 Park Plaza, Suite 3800

Boston, MA  02116

Telefòn: (857) 3688580 or 711 for Relay Service

Imel: MassDOT.CivilRights@state.ma.us

 

MassDOT, Assistant Secretary and Chief Diversity Officer

Biwo Divèsite ak Dwa Sivil—Inite Ankèt

10 Park Plaza, Suite 3800

Boston, MA  02116
Telefòn: (857) 368-8580

Imel: odcrcomplaints@dot.state.ma.us

 

Administrasyon Federal Otowout A

Administrasyon Federal Otowout

Biwo Dwa Sivil Depatman Transpò Etazini

1200 New Jersey Avenue, SE

8th Floor E81105

Washington, DC  20590

Imel: CivilRights.FHWA@dot.gov

Telefòn: (202) 3660693

 

Administrasyon Federal Transpò Piblik la

Administrasyon Federal Transpò Piblik

Depatman Transpò Etazini

Biwo Dwa Sivil Atansyon: Ekip Plent, Bilding Lès, 5yèm etaj —TCR

1200 New Jersey Avenue, SE Washington, DC  20590

 

Tanpri note:

3. Kisa mwen bezwen mete nan yon plent?

Yon fòm Plent Tit VI/Non-Diskriminasyon disponib elektwonikman sou sitwèb Tit VI MassDOT, sitwèb Tit VI MPO Rejyon Boston lan, oswa sou papye nan biwo MPO oswa Biwo Divèsite ak Dwa Sivil MassDOT. Altènativman, yon pleyan ka soumèt korespondans nan yon fòma altènatif ki ta dwe gen ladan enfòmasyon sa yo:

Nan ka kote pleyan an pa kapab bay yon deklarasyon alekri, yo ka fè yon plent vèbal nan Biwo Divèsite ak Dwa Sivil MassDOT. Yon Envestigatè Dwa Sivil (CRI) pral fè entèvyou ak pleyan yo. Si sa nesesè, CRI a pral ede moun nan konvèti plent vèbal la an plent ekri. Se pleyan an ki dwe siyen tout plent.

Yo ka depoze plent anonim nan menm fason an. Yo dwe envestige plent anonim yo menm jan ak nenpòt lòt plent.

Yo pral aksepte plent yo nan nenpòt lang yo rekonèt. Fòm plent plizyè lang yo disponib.

4. Konbyen tan mwen gen pou depoze yon plent?

Yon plent ki pretann vyolasyon Tit VI ta dwe depoze pa pita pase sankatreven (180) jou apati dat swadizan vyolasyon an.

Plent ki pretann vyolasyon lwa leta oswa federal dwe depoze nan delè lwa, règleman oswa jirispridans tabli—nan sèten ka, pa pita pase twasan (300) jou apati dat swadizan vyolasyon an.

 

5. Ki jan yo pral trete plent mwen an?

Lè yo resevwa yon plent, yo bay yon Envestigatè Dwa Sivil li. CRI a pral pran etap sa yo:

Etap 1: Detèmine Jiridiksyon.

ODCR gen jiridiksyon si plent lan depoze alè epi li enplike yon deklarasyon oswa yon konduit ki vyole swa

Etap 2: Rekonèt resepsyon plent la epi bay detèminasyon jiridiksyon an nan dis (10) jou ouvrab apre li resevwa plent la.

Si CRI a detèmine ke yon plent pa gen posiblite pou etabli yon vyolasyon dwa sivil, lè sa a, CRI a dwe notifye alekri pleyan an ak Espesyalis Tit VI a sou konklizyon li epi yo pral fèmen zafè a.

Etap 3: Fè yon ankèt apwofondi sou akizasyon ki nan plent la annakò ak Pwosedi Plent Entèn MassDOT yo.

6. Ki jan yo pral fè m konnen rezilta ak rekòmandasyon yo?

Nan fen ankèt an, CRI a pral transmèt bay pleyan an ak defans la youn nan twa lèt sa yo ki baze sou konklizyon yo:

7. Èske mwen ka fè apèl kont yon konklizyon?

Si yon pleyan oswa yon defans pa dakò ak konklizyon CRI a, li ka fè apèl bò kote Asistan Sekretè MassDOT ak Ofisye Divèsite anchèf. Pati ki fè apèl la dwe bay nenpòt nouvo enfòmasyon ki pa t disponib pandan ankèt orijinal la ki ta mennen MassDOT rekonsidere detèminasyon li yo. Demann pou yon apèl ak nenpòt nouvo enfòmasyon yo dwe soumèt nan trant (30) jou apre dat yo te transmèt lèt konklizyon an. Apre li fin revize enfòmasyon sa yo, MassDOT pral reponn swa nan bay yon lèt rezolisyon revize oswa nan enfòme pati ki fè apèl la ke lèt rezolisyon orijinal la oswa konklizyon an rete an vigè.