Avi Dwa Sivil pou Piblik la

Òganizasyon planifikasyon metwoplitèn rejyon Boston (MPO), konfome li  ak atik 6  lwa sou dwa sivil 1964 la, ki entèdi diskriminasyon ki fèt sou ras, koulè oubyen kote w fèt (ki gen ladan konpetan ki limite nan lang anglè. Lwa federal ak etatik ki gen rapò ak non diskriminasyon entèdi diskriminasyon ki fèt sou laj, sèks, ak andikap ak lot karakteristik ki pwoteje. MPO pran angajman pou pa gen diskriminasyon nan tout aktivite li yo.

 

Yon moun ki kwe li te viktim  yon diskriminasyon, li kapab  pote yon plent nan Depatman transpò  Massachussetts ( MassDOT) oubyen MPO:

 

 

Espesyalis Tit VI  MassDOT

Biro divesite ak dwa sivil ---Tit VI inite

10 pak plza, swit 3800

Boston , MA 02116

Telefòn : (857) 3688580 or 711 pou Sèvis Relè

Imel : MassDOT.CivilRights@state.ma.us

 

Espesyalis Tit VI MPO Rejyon Boston
10 Park Plaza, Suite 2150

Boston, MA  02116

Telefòn: (857) 702-3700

Imel: civilrights@ctps.org

 

Plent ka depose tou direkteman nan Depatman Transpò Etazini

 

Depatman Transpò Etazini

Biro dwa sivil

1200 New Jersey avni, SE

Washington, DC 20590

Sit entènèt: civilrights.justice.gov/

 

Pou plis enfòmasyon, demann sèvis lang, oswa aranjman rezonab, vizite mass.gov/nondiscrimination-in-transportation-program oswa https://www.bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.