THÔNG BÁO V DÂN QUYN CHO CÔNG CHÚNG

Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO) tuân thủ Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, đạo luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia (bao gồm trình độ tiếng Anh hạn chế). Các điều luật cấm phân biệt đối xử của liên bang và tiểu bang liên quan cấm phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính, tình trạng khuyết tật, và các đặc điểm được bảo vệ khác. MPO cam kết không phân biệt đối xử trong mọi hoạt động.

 

Những cá nhân nào cho rằng họ đã bị phân biệt đối xử có thể nộp đơn khiếu nại cho Sở Giao Thông Massachusetts (MassDOT) hoặc MPO:

 

MassDOT Title VI Specialists

Office of Diversity and Civil Rights—Title VI Unit

10 Park Plaza, Suite 3800

Boston, MA  02116

Điện thoại: (857) 3688580 hoặc 711 đối với Dịch Vụ Chuyển Tiếp

Email: MassDOT.CivilRights@state.ma.us

 

Boston Region MPO Title VI Specialist

10 Park Plaza, Suite 2150

Boston, MA  02116

Điện thoại: (857) 702-3700

Email: civilrights@ctps.org

 

Cũng có thể nộp khiếu nại trực tiếp cho Bộ Giao Thông Hoa Kỳ:

 

U.S. Department of Transportation

Office of Civil Rights

1200 New Jersey Avenue, SE

Washington, DC  20590

Trang web: civilrights.justice.gov/ 

 

Để biết thêm thông tin, yêu cầu dịch vụ ngôn ngữ hoặc các biện pháp đáp ứng hợp lý, hãy truy cập mass.gov/nondiscrimination-in-transportation-program hoặc https://www.bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.