Sổ tay về Các Tiêu Chí MPO TIP khu vực Boston

Tháng 1, 2021

 

Các Tiêu Chí TIP là gì?

Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO) là một ủy ban gồm có các quan chức của tiểu bang, thành phố, và thị trấn từ khắp khu vực đại Boston, là những người quyết định một phần ngân sách giao thông liên bang của Massachusetts được chi như thế nào cho các dự án cải thiện vốn. MPO tài trợ cho các dự án giao thông, chẳng hạn như tái thiết Đường Phố Hoàn Chỉnh, cải thiện giao lộ, các con đường kết nối dành cho xe đạp và người đi bộ, và các dự án hiện đại hóa trung chuyển thông qua Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP). MPO sử dụng các tiêu chí TIP để giúp chọn ra các dự án đáp ứng tầm nhìn của MPO về một hệ thống giao thông hiện đại, được bảo dưỡng tốt, hỗ trợ một khu vực phát triển bề vững, lành mạnh, đáng sống, và phát triển mạnh về kinh tế.

 

Các thành phố và thị trấn trình các dự án cho Ủy Ban này xem xét. Các dự án được tính điểm dựa trên các tiêu chí đánh giá việc chúng giải quyết các lĩnh vực mục tiêu của MPO như thế nào—cải thiện sự an toàn, mở rộng khả năng di chuyển nhiều phương thức, nâng cao tính bình đẳng, hỗ trợ tính bền vững về môi trường, cải thiện sự phát triển kinh tế, và hỗ trợ hiện đại hóa và bảo dưỡng hệ thống giao thông. Các tiêu chí này kết hợp các mục tiêu của MPO vào kế Hoạch Giao Thông Dài Hạn (Long Range Transportation Plan), Đích Đến 2040, cũng như ý kiến công chúng và các phương pháp hiệu quả nhất của các cơ quan khác của khu vực và tiểu bang. Các tiêu chí này được định kỳ cập nhật để phản ánh những nhu cầu và ưu tiên đang thay đổi của khu vực, với cập nhật mới nhất được duyệt bởi ủy ban MPO vào tháng 10, 2020.

 

[MPO có 6 chương trình đầu tư.

Đọc Tờ Rơi về Các Chương Trình Đầu Tư để tìm hiểu thêm!

The TIP Criteria image illustrates the MPO’s six investment programs. The Complete Streets program image shows a roadway with a separated bike lane used by people biking buffered with a parking lane. The Community Connections program image shows a shuttle outside a grocery store. The Bicycle and Pedestrian Connections program image shows a shared-use path with people bicycling. The Intersection Improvements program image shows an intersection signal with a pedestrian countdown timer. The Transit Modernization program image shows construction on a light rail line. The Major Infrastructure program image shows a large bridge over a river.

Tại sao các tiêu chí này lại quan trọng?

Các dự án nhận được điểm dựa trên mức độ chúng đáp ứng từng tiêu chí. Một dự án đạt càng nhiều điểm, càng có khả năng Ủy Ban sẽ tài trợ dự án. MPO tài trợ cho các dự án dựa trên Các Chương Trình Đầu Tư của họ, và các dự án cạnh tranh với các dự án khác trong mỗi chương trình đầu tư. Vì nhu cầu tài trợ thường lớn hơn số tiền tài trợ khả dụng hạn chế, nên điểm của một dự án đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ủy Ban ưu tiên dự án nào cần tài trợ trong một năm cụ thể.

 

Có những giới hạn gì trong việc sử dụng các tiêu chí?

Mặc dù MPO phê duyệt tất cả các dự án nào nhận được tài trợ giao thông liên bang trong khu vực Boston, nhưng các tiêu chí chỉ áp dụng cho các dự án nào được tài trợ bằng ngân quỹ Mục Tiêu Khu Vực của MPO. Việc sử dụng các tiêu chí cũng bị giới hạn bởi tính khả dụng của dữ liệu dự án và thời gian MPO có để xem xét các dự án cần tài trợ trong quy trình TIP hàng năm. Những giới hạn này là lý do tại sao các tiêu chí chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố mà MPO xem xét khi chọn các dự án để tài trợ. MPO cũng cân nhắc chi phí và sự sẵn sàng triển khai dự án, và việc phân bổ tài trợ liên bang trong khắp khu vực. MPO định kỳ cập nhật các tiêu chí MPO để đảm bảo rằng chúng tiếp tục là một tài nguyên hữu ích trong các quyết định chọn dự án của họ và bắt kịp các nhu cầu đang thay đổi của khu vực.

 

[Ngân quỹ Mục Tiêu Khu Vực dùng để chỉ khoảng 110 triệu dollar mà Ủy Ban phụ trách để chuyển cho các dự án cụ thể mỗi năm để bổ sung các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông của tiểu bang và địa phương trong khu vực Boston.]

 

Những điểm nhấn về các tiêu chí mới

Phần còn lại của sổ tay này nhấn mạnh những thay đổi chính đối với các tiêu chí đã được ủy ban MPO duyệt vào tháng 10, 2020. Những thay đổi này được tổ chức theo chủ điểm hoặc phương thức giao thông. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các tiêu chí cụ thể trong phương pháp TIP.

 

Quý vị cũng có thể xem Người Quản Lý Chương Trình TIP thảo luận về thông tin tổng qua về TIP trong video TIP Open House.

 

Tính điểm

Để giúp cho các tiêu chí trở nên dễ sử dụng và dễ hiểu hơn, MPO đã chuyển sang một thang 100 điểm cho hệ thống tính điểm, thay đổi từ thang 134 điểm. Việc này cho phép dễ chuyển các giá trị điểm thành phần trăm—một cách tự nhiên hơn để tất cả mọi người hiểu được điểm số của dự án.

 

Các tiêu chí TIP mới áp dụng riêng cho từng chương trình đầu tư và tập trung nhiều hơn vào các yếu tố duy nhất của từng loại dự án thay vì sử dụng cùng một nhóm các tiêu chí cho tất cả các dự án. Mặc dù vẫn có một mức chồng lấn đáng kể trong các tiêu chí ở các chương trình đầu tư, nhưng những sắc thái bổ sung ở các tiêu chí nhất định trong một chương trình đầu tư cho phép đánh giá cụ thể hơn về từng loại dự án.

 

MPO cũng đã lập ra các tiêu chí mới để tính điểm các dự án trong Chương Trình Hiện Đại Hóa Trung Chuyển, một ưu tiên mới đối với MPO và một chương trình qua đó ủy ban muốn chi trên 5 triệu dollar mỗi năm để bảo dưỡng và cập nhật các hệ thống trung chuyển của khu vực.

 

Tính Bình Đẳng Trong Giao Thông

MPO nỗ lực đảm bảo rằng các dự án của họ cải thiện kết quả giao thông cho mọi người dân, bất kể xuất thân của họ, ưu tiên các dự án cải thiện kết quả đó cho các nhóm đối tượng bình đẳng của MPO. Để hỗ trợ nỗ lực này, các tiêu chí mới kết hợp tính bình đẳng vào mọi lĩnh vực mục tiêu của MPO. Các dự án hiện nay dần nhận được nhiều điểm hơn dựa trên

 

[Các nhóm đối tượng bình đẳng bao gồm những người có thu nhập thấp, người da màu, người nhận là Người Gốc Tây Ban Nha, người có trình độ tiếng Anh hạn chế, người khuyết tật, người cao tuổi (75 tuổi trở lên), và thanh thiếu niên (17 tuổi trở xuống).]

 

Các tiêu chí mới đánh giá tác động của một dự án đối với những người sống trong khu vực dự án hơn là chỉ dựa vào số người sống gần dự án. Ví dụ như, nếu một dự án giảm ô nhiễm không khí, nó nhận được nhiều điểm hơn nếu dự án đó có tỉ lệ những người nằm trong các nhóm đối tượng bình đẳng trong khu vực dự án cao hơn.

 

Phương pháp mới này áp dụng một số nhân bình đẳng cho các tiêu chí mà MPO đã xác định thông qua hoạt động tiếp xúc với công chúng và phân tích dữ liệu như các nhu cầu giao thông quan trọng hoặc trong đó tồn tại những bất bình đẳng đối với các nhóm đối tượng bình đẳng. Số nhân của mỗi dự án dựa vào phần trăm dân số trong khu vực dự án nằm trong các nhóm đối tượng bình đẳng của MPO so với mức trung bình toàn khu vực—phần trăm càng cao, số nhân càng cao.

The Transportation Equity image shows a cross section of a street with a bus stop, bus lane, two roadway lanes, a bike lane, and curb extension to improve accessibility. The image shows people waiting at the bus stop, riding in the bike lane, and using the curb extension to cross the street.

 

Sự an toàn

MPO cố gắng đảm bảo tất cả các phương thức giao thông đều được an toàn. Để đạt được mục tiêu đó, MPO đã sửa đổi các tiêu chí về Sự An Toàn để

cân nhắc các vấn đề riêng về an toàn của các dự án trung chuyển và trao điểm cho việc giải quyết rủi ro hay nguy hiểm đã xác định.

The Safety image shows an intersection at street level filled with people. The intersection contains traffic signals with countdown timers for people walking, a bus stop, a curb extension, crosswalks, and a bike lane.

 

Tính bền vững

Mục tiêu của MPO về tính bền vững là tạo ra một hệ thống giao thông thân thiện với môi trường. Để giúp đạt được mục tiêu đó, các tiêu chí mới

The Sustainability image shows a roadway with bus facilities, trees, and sidewalks. Adjacent to the roadway is open space with trees and benches. People are walking along the sidewalks and sitting on the benches.

 

Tính bền lâu

MPO muốn bảo dưỡng và hiện đại hóa hệ thống giao thông và lên kế hoạch đảm bảo tính bền lâu của nó. Để hỗ trợ mục tiêu đó, các tiêu chí mới

 

[Tính lâu bền trong quy hoạch giao thông dùng để chỉ việc xây dựng và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng giao thông để đáp ứng các tác động tiêu cực ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Các sự kiện thời tiết cực đoan, mực nước biển dân cao, và sóng nhiệt có thể gây thiệt hại và làm ảnh hưởng đến hệ thống giao thông. Giao thông lâu bền kết hợp các chiến lược bảo vệ hệ thống chống lại tác động của khí hậu.]

The Resiliency image shows a section of a roadway with a tree trench median equipped with storm water drainage facilities. A sidewalk is located next to the median and people are walking on it.

 

 

Trung chuyển

MPO muốn cải thiện tính lâu bền của hệ thống trung chuyển và biến hệ thống trung chuyển thành một lựa chọn giao thông khả thi cho nhiều người hơn trong khu vực. Để hỗ trợ các mục tiêu đó, các tiêu chí mới

The Transit image shows a roadway slightly above street level. The roadway contains a bike lane and bus lane, and is adjacent to a transit station. There are many cars, buses, and people biking along the roadway, and there are many buildings located next to the roadway.

 

Mạng Lưới Xe Đạp và Người Đi Bộ

MPO muốn tăng cường các lựa chọn giao thông ở khắp các phương thức, với sự chú trọng cụ thể vào việc mở rộng hệ thống giao thông chủ động trong khu vực. Để đạt được mục tiêu đó, các tiêu chí mới

kết hợp tính điểm đối với các tiện nghi mới dành cho xe đạp, bao gồm bổ sung chỗ đậu xe đạp hoặc thực hiện các biện pháp đáp ứng dành cho các trạm chia sẻ xe đạp.

The Bicycle and Pedestrian Networks image shows a shared-use path adjacent to a transit station. People are walking and biking on the shared-use path. A bike-share station is located next to the transit station.

 

Cơ Hội và Hỗ Trợ Kinh Tế

MPO nỗ lực đảm bảo rằng mạng lưới giao thông của khu vực cung cấp một nền tảng vững chắc cho sức sống kinh tế. Để hỗ trợ mục tiêu đó, các tiêu chí mới

trao thêm điểm cho các dự án nào cải thiện khả năng di chuyển của xe tải trên các tuyến dành riêng cho xe tải hơn là các con đường khác.

The Economic Opportunity and Support image shows an intersection at ground level. The intersection has dedicated curb space for pick ups and drop-offs. There is an entrance to an underground transit station. There is a bus stop next to a grocery store and across the street from affordable housing. The intersection is filled with people using the sidewalks, crossing the street, and entering the transit station.

 

Để Biết Thêm Thông Tin

Tìm hiểu thêm về MPO Khu Vực Boston bằng cách truy cập trang web Những Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

 

Theo dõi các hoạt động của MPO bằng cách đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi. Trong phần ưu tiên email, chọn các loại thông báo cần nhận từ các lựa chọn sau đây: Thông báo của MPO, thông báo nhắc họp MPO, bản tin TransReport, thông báo về Bình Đẳng Trong Giao Thông, và thông báo của Hội Đồng Cố Vấn Giao Thông Khu Vực.

 

Theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter, Instagram, và LinkedIn, và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi.

 

Matt Genova

Quản Lý Chương Trình Cải Thiện Giao Thông

mgenova@ctps.org

857.702.3702

 

Kate White

Điều Phối Viên Tiếp Xúc Công Chúng

kwhite@ctps.org

857.702.3658

Chào mừng quý vị.

Chúng tôi mời quý vị tham gia quy trình quy hoạch giao thông của chúng tôi, bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (bao gồm trình độ tiếng Anh hạn chế), tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, tổ tiên, sắc tộc, khuyết tật, độ tuổi, giới tính, thiên hướng tình dục, xác định hoặc biểu thị giới tính, tư cách cựu chiến binh, hoặc xuất thân của quý vị là gì. Đọc toàn bộ thông báo của chúng tôi về các quyền và sự bảo vệ tại www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.

 

Để yêu cầu các biện pháp đáp ứng đặc biệt, hoặc nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, hãy liên lạc MPO theo số 857.702.3700 (thoại), 617.570.9193 (TTY) hoặc civilrights@ctps.org (vui lòng chờ 14 ngày).

 

 

Español (Spanish) - Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

 

简体中文 (Simplified Chinese) - 如果需要使用其它语言了解信息,请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员,电话 857.702.3700.

 

繁體中文 (Traditional Chinese) - 如果需要使用其他語言瞭解資訊,請聯繫波士顿大都會規劃組織(Boston Region MPO)《民權法案》第六章專員,電話 857.702.3700.

 

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) - Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

 

Português (Portuguese) - Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.

 

Tiếng Việt (Vietnamese) - Nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc Boston Region MPO theo số 857.702.3700.