plano de melhoria de tráfego
Ano fiscal federal 2024-28

MPOs da área de Boston Minuta de Exposição, 27 de abril de 2023

 

 

 


Tóm Tắt Thực Hiện

ES.1     Giới thiệu

Kế hoạch đầu tư vốn 5 năm của Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (Boston Region Metropolitan Planning Organization, MPO), Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP) trong Các Năm Tài Chính Liên Bang (Federal Fiscal Years, FFY) 2024–28 Transportation Improvement Program (TIP), là chương trình đầu tư ngắn hạn đối với hệ thống giao thông của khu vực. Được định hướng bằng tầm nhìn, các mục đích và mục tiêu của MPO Khu Vực Boston, chương trình TIP ưu tiên các dự án đầu tư bảo tồn hệ thống giao thông hiện tại ở điều kiện tốt, cung cấp khả năng giao thông an toàn cho mọi phương tiện, cải thiện sinh kế, tăng cường sự bình đẳng và tính bền vững, và cải thiện khả năng di chuyển trong toàn khu vực. Những dự án đầu tư này tài trợ cho những cải thiện những trục giao thông chính và giao lộ, bảo dưỡng và mở rộng hệ thống giao thông công cộng, xây dựng đường dành cho xe đạp, cải thiện cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ, và tái thiết xa lộ chính.

 

MPO Khu Vực Boston được hướng dẫn bởi một ủy ban gồm 22 thành viên với đại diện của các cơ quan tiểu bang, các tổ chức khu vực, và các thành phố. Thẩm quyền của họ mở rộng khoảng từ Boston phía bắc đến Ipswich, phía nam đến Marshfield, và phía tây đến các đô thị dọc theo đường liên tiểu bang Interstate 495. Mỗi năm, MPO tiến hành một quy trình để quyết định cách thức sử dụng quỹ giao thông liên bang cho các dự án vốn. Nhân Viên Quy Hoạch Giao Thông Trung Ương (Central Transportation Planning Staff, CTPS), và nhân sự của MPO, quản lý quy trình phát triển TIP.

 

Nhân viên MPO điều phối quy trình đánh giá các yêu cầu tài trợ dự án, đề xuất lập chương trình cho các dự án hiện tại và các dự án mới dựa trên mức tài trợ dự kiến, hỗ trợ ủy ban MPO trong việc phát triển một tài liệu TOP dự thảo và tạo điều kiện cho công chúng xem xét bản dự thảo trước khi ủy ban MPO ký tài liệu cuối cùng.

 

ES.2     Các Dự Án Đầu Tư TIP Cho FFY 2024–28

Chương trình TIP hoàn chỉnh khả dụng ở Chương 3 của tài liệu này và được cung cấp trực tuyến tại bostonmpo.org/tip. Các bảng TIP cung cấp thông tin chi tiết về cách phân bổ tài trợ cho từng dự án theo chương trình và chương trình đầu tư vốn. Các bảng này được tổ chức theo năm tài chính liên bang và được nhóm theo các chương trình xa lộ và trung chuyển.

 

ES.2.1  Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP tài trợ cho các dự án giao thông ưu tiên được xúc tiến bởi Sở Giao Thông Massachusetts (Massachusetts Department of Transportation, MassDOT) và các thành phố và thị trấn trong Khu Vực Boston. Chương trình chủ yếu được thiết kế để bảo tồn và hiện đại hóa mạng lưới đường xá hiện hữu bằng cách tái thiết các trục đường chính, lát lại các xa lộ, và thay cầu.

 

Tại Massachusetts, quỹ Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ được phân bổ bởi MassDOT, phân bổ tài trợ cho các khoản thanh toán Grant Anticipation Notes (GAN), các chương trình khác nhau trong toàn tiểu bang, và các Mục Tiêu Khu Vực đối với MPO của tiểu bang. Trong chương trình TIP cho FFY 2024-28, chương trình đường xá, cầu, và đường dành cho xe đạp và người đi bộ chiếm gần 2,5 tỉ dollar trong tài trợ cho khu vực Boston. Tài trợ Mục Tiêu Khu Vực được cung cấp cho MPO có thể được lên chương trình chương trình theo quyết định của từng MPO, trong khi MassDOT có quyền đề xuất các chương trình đề nghị của họ cho các chương trình toàn tiểu bang, chẳng hạn như các chương trình liên quan đến sửa chữa cầu và bảo dưỡng xa lộ liên tiểu bang.

 

ES.2.2  Chương Trình Trung Chuyển

Chương Trình Trung Chuyển của TIP cung cấp tài trợ cho các dự án và chương trình giải quyết nhu cầu vốn được ưu tiên bởi 3 cơ quan trung chuyển trong khu vực: Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA), Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Cape Ann (Cape Ann Transportation Authority, CATA), và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông MetroWest (MetroWest Regional Transit Authority, MWRTA). Chương Trình Trung Chuyển chủ yếu được thiết kế để đạt được và duy trì điều kiện tốt cho tất cả tài sản trong toàn bộ hệ thống trung chuyển.

 

Chương trình TIP cho FFY 2024-28 gồm có 4,05 tỉ dollar đầu tư vào hệ thống trung chuyển bởi các cơ quan trung chuyển sẽ hỗ trợ điều kiện tốt, hiện đại hóa các hệ thống trung chuyển, và tăng cường tiếp cận hệ thống trung chuyển. Ngoài ra, kể từ năm FFY 2025, MPO sẽ phân bổ 6,5 triệu dollar quỹ Mục Tiêu Khu Vực hàng năm cho chương trình đầu tư Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển mới của họ. Chương trình này nhằm phát huy các dự án đầu tư được thực hiện thông qua Chương Trình Trung Chuyển bằng cách sử dụng một phần tài trợ Chương Trình Xa Lộ để đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng của dự án trung chuyển trong khu vực. MPO đã bắt đầu tài trợ cho các dự án rời rạc thông qua chương trình này trước FFY 2025 dựa trên nguồn tài trợ thặng dư khả dụng trong FFY 2024, như mô tả chi tiết bên dưới.

 

ES.3     Chi Tiết Về Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực

Trong năm FFY 2024–28, MPO Khu Vực Boston có kế hoạch tài trợ 58 dự án trong quỹ Mục Tiêu Khu Vực của họ. Tổng cộng, 21 dự án mới đã được thêm vào Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO trong chu kỳ TIP này. Chi tiết về các dự án này được cung cấp trong Bảng ES-1.


 

Bảng ES-1
Các Dự Án Mục Tiêu Khu Vực Được Tài Trợ Trong Chương Trình FFY 2024–28

Tên Dự Án

Thành Phố (Đề Nghị)

Chương Trình Đầu Tư MPO

FFY Tài Trợ

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Được Lên Chương Trình trong FFY 2024-28 

 

Malden—Spot Pond Brook Greenway

Malden

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

2027

$ 4.858.127

 

Natick—Mở Rộng Đường Sắt Cochituate, từ ga MBTA đến Mechanic Street

Natick

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

2028

$ 7.760.451

 

Westwood–Norwood—Tái Thiết Canton Street đến University Drive, bao gồm phục hồi N-25-032=W-31-018

Westwood

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2027

$ 22.094.875

 

Boston—Bảo Tồn Cầu, B-16-066 (38D), Cambridge Street qua MBTA

Boston

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2026

$ 16.632.000

 

Wakefield—Tái Thiết Toàn Diện Phố Chính Ở Trung Tâm Thành Phố

Wakefield

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2028

$ 16.581.200

 

Mở Rộng Dịch Vụ MWRTA CatchConnect Microtransit Giai Đoạn II

MWRTA

Kết Nối Cộng Đồng

2024–26

$ 380.477

 

Lynn—Ưu Tiên Tín Hiệu Giao Thông Hành lang Broad Street

Lynn

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 297.800

Khu Vực Đậu Xe Đạp Medford–Cấp 1

Medford

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 29.600

Mở Rộng Medford Bluebikes

Medford

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 118.643

Chương Trình Xe Đạp của Học Khu Công Lập Canton

Canton

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 22.500

Giá Để Xe Đạp Trung Tâm Canton

Canton

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 10.000

Thông Qua Boston Electric Bluebikes

Boston

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 1.020.000

Thông Qua Cambridge Electric Bluebikes

Cambridge

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 352.575

Chương Trình Quản Lý Chỗ Đậu Xe Acton

Acton

Kết Nối Cộng Đồng

2024

$ 15.000

Dự Án Bikeshare State of Good Repair Set-Aside

CTPS

Kết Nối Cộng Đồng

2025-28

6.000.000

Everett—Các Cải Thiện Đa Phương Thức và An Toàn Nhắm Đích trên Tuyến Đường 16

MassDOT

Cải Thiện Giao Lộ

2027

$ 5.246.920

Chelsea—Các Cải Thiện An Toàn Nhắm Đích và Công Trình Liên Quan Trên Đường Broadway, từ Williams Street đến City Hall Avenue

MassDOT

Cải Thiện Giao Lộ

2025

$ 12.872.911

Cải Thiện Khả Năng Tiếp Cận Ga Jackson Square

MBTA

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển

2024-25

$ 26.250.000

Các Nội Dung Hành Động Ban Đầu Cải Cách Đường Sắt—Trạm Reading và Wilbur Interlocking

MBTA

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển

2024

$ 14.000.000

Làn Xe Buýt Columbus Ave Giai Đoạn II

MBTA

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển

2024

$ 11.750.000

Thí Điểm Hỗ Trợ Thiết Kế Dự Án

CTPS

Thí Điểm Hỗ Trợ Thiết Kế Dự Án

2025

$ 4.000.000

Tổng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

$ 150.293.079

 

 

Lưu ý: Các số tiền tài trợ trong bảng này gồm có cả tài trợ liên bang và không phải của liên bang, bao gồm các số tiền để bù trừ.

CTPS = Central Transportation Planning Organization (Tổ Chức Quy Hoạch Giao Thông Trung Ương). FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MPO = metropolitan planning organization (tổ chức quy hoạch đô thị). MWRTA = MetroWest Regional Transit Authority (Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Khu Vực MetroWest). N/A = not available (không áp dụng). TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Được ký thành luật vào ngày 15 tháng 11, 2021, Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (BIL) là ủy quyền tài trợ liên bang mới 5 năm cho các dự án và chương trình giao thông vận tải, thay thế Đạo Luật Giao Thông Bề Mặt Fixing America (FAST) như là luật điều chỉnh chính cho quy trình TIP. BIL đã tăng số tiền tài trợ Mục Tiêu Khu Vực khả dụng cho MPO Khu Vực Boston để phát triển kỳ TIP FFY 2024-28 lên khoảng 20 phần trăm so với mức tài trợ trong kỳ TIP theo Đạo Luật FAST, kỳ cuối cùng là TIP FFY 2022–26.

 

Phần lớn tài trợ khả dụng được MPO phân bổ trong kỳ TIP FFY 2024-28 là vào năm thứ năm và cuối cùng của TIP, FFY 2028. Tuy nhiên, những thay đổi về mức độ sẵn sàng của dự án đối với một số dự án đã tạo ra thặng dư tài trợ trong những năm đầu của kỳ TIP, các năm FFY 2024 và 2025, và trong năm FFY 2027. Những thặng dư này được thúc đẩy bởi sự chậm trễ lập chương trình cho một số dự án đã được MPO tài trợ. Động lực này đã dẫn đến thặng dư tài trợ vượt quá 66,5 triệu dollar trong các năm FFY 2024 và 2025 và tổng số tiền tài trợ khả dụng là 202 triệu dollar trong tất cả các năm của TIP.

 

MPO đã không có bất kỳ dự án Mục Tiêu Khu Vực nào đang được tài trợ có thể được đẩy nhanh để sử dụng các khoản tiền này, do đó MPO đã làm việc với MassDOT và MBTA để xác định các dự án có thể được tài trợ trong những năm tài chính này. Cùng nhau, MassDOT và MBTA đã đưa hơn một tá dự án cho MPO xem xét, từ đó MPO đã chọn 4 dự án để tài trợ trong FFY 2024 và 2025:

 

MPO cũng đã chọn 2 dự án MassDOT để tài trợ trong năm FFY 2027:

 

Các dự án này không được đánh giá chính thức bằng cách sử dụng các tiêu chí lựa chọn dự án của MPO trước khi MPO đưa ra dự thảo quyết định tài trợ, vì nhân viên MPO không có đủ thời gian để chấm điểm các dự án trước thời hạn MPO ra quyết định. Mặc dù không được chấm điểm, nhưng các dự án này nói chung phù hợp với nhiều mục tiêu của MPO, bao gồm tăng cường khả năng tiếp cận và sự an toàn cho xe đạp và người đi bộ, và mở rộng khả năng tiếp cận và duy trì điều kiện hoạt động tốt cho hệ thống giao thông và các tuyến đường quan trọng của khu vực. Thông tin chấm điểm sẽ được bao gồm cho các dự án này khi khả dụng.

 

Một số quyết định quan trọng khác đã được MPO đưa ra trong quá trình soạn thảo Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực FFY 2024-28, bao gồm các quyết định sau đây:

 

Hình ES-1 minh họa quỹ Mục Tiêu Khu Vực cho năm FFY 2024–28 được phân bổ như thế nào trong khắp các chương trình đầu tư của MPO. Như bảng này cho thấy, Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston chủ yếu được thiết kế để cải thiện khả năng di động và sự an toàn đối với mọi phương thức giao thông thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Đường Phố Hoàn Chỉnh. Một phần lớn tài trợ của MPO cũng hỗ trợ hiện đại hóa các trục đường quan trọng trong khu vực và cơ sở hạ tầng trung chuyển thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng và Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển. MPO cũng đã chọn để lại khoảng 31,9 triệu dollar không được lên chương trình, ưu tiên giữ lại các khoản tiền này để sử dụng trong các kỳ TIP trong tương lai nhằm hỗ trợ một chương trình chung linh hoạt hơn trong những năm tài chính sắp tới.

 

 

Hình ES-1
Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực của TIP cho FFY 2024-28 bởi Chương Trình Đầu Tư của MPO

 

 

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MPO = metropolitan planning organization (tổ chức quy hoạch đô thị). TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Bên cạnh việc phân bổ tài trợ trong khắp các chương trình đầu tư của MPO được liệt kê bên trên, Bảng ES-2 mô tả chi tiết thêm về số dự án và việc phân bổ tài trợ trong mỗi chương trình trong TIP cho FFY 2024–28. Như lưu ý trong Hình ES-1, MPO đã lên chương trình cho hơn 95 phần trăm tài trợ khả dụng của họ trong 5 năm. Thông tin chi tiết bổ sung về mọi dự án được tài trợ thông qua chương trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO được cung cấp trong Chương 3.

 

Bảng ES-2
Tóm Tắt Đầu Tư Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston trong FFY 2024–28

Chương Trình Đầu Tư MPO

Số Dự Án

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Theo Chương Trình

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

6

$ 66.140.116

Kết Nối Cộng Đồng (được phân bổ cho các dự án)*

17

$ 11.529.796

Kết Nối Cộng Đồng (chưa được phân bổ cho các dự án)

Không áp dụng

$ 8.334.827

Đường Phố Hoàn Chỉnh*

22

$ 328.884.130

Cải Thiện Giao Lộ

5

$ 44.424.588

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng—Đường Bộ

3

$ 125.094.890

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển (được phân bổ cho các dự án)

4

$ 65.600.000

Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển (chưa được phân bổ cho các dự án)

Không áp dụng

$ 21.500.000

Chưa lên chương trình

Không áp dụng

$ 26.036.440

Tổng

57

$ 697.544.788

 

Lưu ý: Các số tiền tài trợ trong bảng này gồm có cả tài trợ liên bang và không phải của liên bang, bao gồm các số tiền để bù trừ.

* Số tiền này bao gồm 6 triệu dollar tài trợ Bikeshare Support bắt đầu từ năm FFY 2025.

**Thí Điểm Hỗ Trợ Thiết Kế Dự Án 4 triệu dollar trong năm FFY 2025 được hạch toán theo chương trình này.

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MPO = metropolitan planning organization (tổ chức quy hoạch đô thị). N/A = not available (không áp dụng).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Khi đưa ra quyết định về dự án nào cần tài trợ, MPO không chỉ cân nhắc cách thức phân bổ tiền cho từng chương trình đầu tư so với các mục tiêu tài trợ được đặt ra trong Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn (Long-Range Transportation Plan, LRTP) hiện tại của MPO, Destination 2040. Các mục tiêu tài trợ cho các chương trình đầu tư được đặt ra trong LRTP phản ánh các loại dự án mà MPO muốn tài trợ để giúp họ đạt được các mục đích và mục tiêu cho khu vực, từ việc cải thiện sự an toàn cho tất cả người sử dụng đến việc thúc đẩy tính di động và tính dễ tiếp cận trong khắp khu vực. Thông tin bổ sung về các mục đích và mục tiêu của MPO được cung cấp trong Chương 1, và một sự so sánh giữa các mục tiêu chương trình đầu tư LRTP và các mức tài trợ chương trình trong TIP cho FFY 2024-28 được cho biết trong Hình ES-2.

 


 

Hình ES-2
TIP cho FFY 2024-28: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Mục Tiêu Chương Trình Đầu Tư LRTP

 

 

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). LRTP = Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn. TIP = Chương Trình Cải Thiện Giao Thông.

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Các dự án đầu tư được thực hiện trong TIP cho FFY 2024–28 sẽ được triển khai ở 38 thành phố và thị trấn trong khắp khu vực Boston, từ các cộng đồng lõi trong mật độ cao đến việc phát triển thêm các khu ngoại ô từ trung tâm thành phố. Hình ES-3 minh họa sự phân bổ tài trợ Mục Tiêu Khu Vực giữa 8 tiểu vùng trong thẩm quyền của MPO Khu Vực Boston, như xác định bởi Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị (Metropolitan Area Planning Council, MAPC). Hình này cũng cho thấy việc phân bổ tài trợ so sánh thế nào với các số liệu chính để đánh giá nhu cầu tài trợ theo tiểu vùng, bao gồm phần trăm dân số, việc làm trong khu vực, và số dặm đường được Liên Bang Tài Trợ trong từng tiểu vùng.

 


 

Hình ES-3
TIP cho FFY 2024-28: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Chỉ Báo Quan Trọng

 

 

Lưu ý: Các khoản tiền chưa lên chương trình và các khoản tiền được giữ lại cho Các Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển và Kết Nối Cộng Đồng của MPO không được bao gồm trong hình này.

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MAGIC = Minuteman Advisory Group on Interlocal Coordination (Nhóm Cố Vấn Minuteman về Phối Hợp Liên Địa Phương). MAPC = Metropolitan Area Planning Council (Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị). MetroWest = MetroWest Regional Collaborative. NSPC = North Suburban Planning Council (Hội Đồng Quy Hoạch Ngoại Ô Phía Bắc). NSTF = North Shore Task Force. SSC = South Shore Coalition. SWAP = South West Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Tây Nam). TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông). TRIC = Three Rivers Interlocal Council (Hội Đồng Liên Địa Phương Three Rivers).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Thông tin bổ sung về sự phân bổ địa lý của tài trợ Mục Tiêu KhU Vực trong khắp khu vực, bao gồm phân tích tài trợ theo thành phố, được bao gồm trong Phụ Lục D.

 

ES.4     Tài Trợ cho TIP FFY 2024–28

ES.4.1  Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP được phát triển với sự giả định rằng tài trợ liên bang cho tiểu bang sẽ nằm trong khoảng 709 triệu dollar đến 865 triệu dollar mỗi năm trong 5 năm tới. Những số tiền này bao gồm các khoản tiền ban đầu sẽ được dành ra bởi MassDOT để thanh toán cho Chương Trình Cầu Tăng Tốc (Accelerated Bridge Program) và không bao gồm các số tiền để bù trừ bắt buộc. Các mức tài trợ cho Chương Trình Xa Lộ của TIP FFY 2024-28 thể hiện mức tăng khoảng 2 phần trăm so với các mức trong TIP FFY 2023-27.

 

 

Quy trình quyết định cách sử dụng tài trợ liên bang này trong khu vực Boston thực hiện theo một số bước. Trước tiên, MassDOT dành tài trợ cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ GAN cho Chương Trình Cầu Tăng Tốc; các khoản thanh toán GAN nằm trong khoảng từ 89 triệu dollar đến 134 triệu dollar mỗi năm trong 3 năm đầu của chương trình TIP này. Các khoản thanh toán GAN cho Chương Trình Accelerated Bridge dự kiến sẽ kết thúc vào năm FFY 2026.

 

Các số tiền còn lại của Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ được lập ngân sách để hỗ trợ các ưu tiên của tiểu bang và khu vực (có nghĩa là MPO). Trong TIP FFY 2024-28, 1,07 tỉ dollar đến 1,15 tỉ dollar khả dụng mỗi năm cho chương trình trong toàn tiểu bang, bao gồm cả số tiền liên bang và số tiền bù trừ của địa phương. Theo thông lệ MassDOT cung cấp số tiền bù trừ địa phương (cũng có thể được cung cấp bởi các tổ chức khác); như thế, các dự án thường được tài trợ bằng 80 phần trăm số tiền của liên bang và 20 phần trăm số tiền của tiểu bang, tùy vào chương trình tài trợ. Chi phí thiết kế dự án do người đề xuất dự án chịu.

 

Tiếp theo, MassDOT phân bổ tài trợ trong khắp các phân loại tài trợ sau đây:

 

Cuối cùng, một khi các nhu cầu này đã được thỏa mãn, MassDOT sẽ phân bổ tài trợ còn lại giữa 13 MPO của tiểu bang để lên chương trình. Tài trợ tùy ý này đối với các MPO được phân bổ lại theo công thức để xác định số tiền Mục Tiêu Khu Vực. MPO Khu Vực Boston nhận được phần tài trợ MPO lớn nhất trong tiểu bang, với khoảng 43 phần trăm số tiền Mục Tiêu Khu Vực của Massachusetts được phân bổ cho khu vực này. MassDOT phát triển các mục tiêu này với sự tham vấn ý kiến của Hiệp Hội Các Cơ Quan Quy Hoạch Khu Vực Massachusetts (Massachusetts Association of Regional Planning Agencies, MARPA). Chương trình TIP này được lên chương trình với giả định rằng MPO Khu Vực Boston sẽ có từ 129 triệu dollar đến 158 triệu dollar mỗi năm cho số tiền Mục Tiêu Khu Vực, gồm có tài trợ của liên bang và tài trợ của tiểu bang để bù trừ địa phương.

 

Mỗi MPO có thể quyết định cách ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực của nó. Vì tài trợ Mục Tiêu Khu Vực là một tập hợp con của Chương Trình Xa Lộ, MPO thường lên chương trình cho đa phần tài trợ cho các dự án đường xá; tuy nhiên, MOP đã siết các phần tài trợ xa lộ của họ cho Chương Trình Trung Chuyển đối với cá dự án mở rộng hệ thống trung chuyển và thông qua Các Chương Trình Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển và Kết Nối Cộng Đồng của họ. Chương Trình Xa Lộ của TIP mô tả chi tiết các dự án sẽ nhận được tài trợ Mục Tiêu Khu Vực từ MPO Khu Vực Boston và các dự án cơ sở hạ tầng toàn tiểu bang trong khu vực Boston. Chi tiết về các dự án đầu tư này được mô tả trong Chương 3.

 

ES.4.2  Chương Trình Trung Chuyển

Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) phân bổ ngân quỹ được lên chương trình trong Chương Trình Trung Chuyển TIP theo công thức. 3 cơ quan quản lý giao thông khu vực trong khu vực MPO Khu Vực Boston là các đơn vị nhận tài trợ này là MBTA, CATA, và MWRTA. MBTA, với chương trình trung chuyển và cơ sở hạ tầng rộng khắp của họ, là đơn vị nhận tài trợ được ưu tiên nhận tài trợ chương trình trung chuyển liên bang trong khu vực.

 

Theo luật giao thông liên bang hiện hành, BIL phân bổ tài trợ cho các dự án trung chuyển thông qua các chương trình thể thức sau đây:

 

ES.5     Quy Trình Phát Triển TIP

ES.5.1  Tổng quan

Khi xác định dự án nào cần tài trợ thông qua quy trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, các thành viên MPO hợp tác với các thành phố, cơ quan tiểu bang, công chúng, các nhóm vận động, và các bên liên quan khác. Ủy ban MPO sử dụng các tiêu chí đánh giá trong quy trình tuyển chọn dự án của nó để giúp xác định và ưu tiên các dự án thúc đẩy tiến độ trong 6 lĩnh vực mục tiêu của MPO.

 

Ngoài ra, MPO đã lập ra các chương trình đầu tư, được thiết kế để chuyển hướng tài trợ Mục Tiêu Khu Vực vào các lĩnh vực ưu tiên của MPO trong 20 năm tới, để giúp đạt được các mục tiêu này. Các chương trình đầu tư như sau:

 

Các dự án mà MPO chọn nhận tài trợ Mục Tiêu Khu Vực thông qua quy trình phát triển TIP được bao gồm trong một trong 6 chương trình đầu tư được liệt kê bên trên. Thông tin bổ sung về chương trình đầu tư của MPO được cung cấp trong Chương 2.

 

MPO kết hợp các phương pháp thực hành quy hoạch và lên chương trình dựa trên hiệu năng (PBPP) vào quy trình phát triển TIP và các quy trình khác của họ. Các phương pháp thực hành này được thiết kế để giúp chuyển hướng tài trợ MPO sang việc đạt được các kết quả cụ thể cho hệ thống giao thông. Các khoản đầu tư của MPO liên quan trực tiếp đến khuôn khổ PBPP và thúc đẩy các mục tiêu và mục đích hiệu suất của MPO. Với sự phát triển của TIP FFY 2024-28, MPO đã tận dụng khả năng tài trợ trong tất cả các năm tài chính để lập chương trình cho các dự án mới nhằm giải quyết tính đáng tin cậy của hệ thống trung chuyển, an toàn giao thông cho tất cả người dùng, tình trạng cầu NHS, và các ưu tiên khác. MPO sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ hơn các mục tiêu hiệu năng, các quyết định đầu tư của họ, và các hoạt động theo dõi và đánh giá. Thông tin bổ sung về PBPP được cung cấp trong Chương 4 và trong Phụ Lục A (Bảng A-2).

 

ES.5.2  Tiếp Ngoại và Thu Thập Dữ Liệu

Quy trình tiếp ngoại bắt đầu vào đầu năm tài chính liên bang. Các thành phố và thị trấn chỉ định người liên hệ TIP và bắt đầu phát triển một danh sách các dự án ưu tiên sẽ được cân nhắc tài trợ liên bang, và nhân viên MPO yêu cầu nhân viên của các thành phố và thị trấn trong khu vực xác định các dự án ưu tiên của họ. Nhân viên MPO soạn yêu cầu tài trợ dự án thành một Tập Hợp Các Dự Án (Universe of Projects), một danh sách tất cả dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng được xác định là các ứng viên tiềm năng để nhận tài trợ thông qua TIP.

 

Các loại dự án nhất định không được liệt kê trong Tập Hợp Dự Án vào thời điểm này. Các dự án được đề cử tài trợ thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO không được bao gồm, vì tất cả các dự án đăng ký tham gia quy trình đăng ký riêng của chương trình này đều được xem xét tài trợ. Ngoài ra, các dự án Hiện Đại Hóa Hệ Thống Trung Chuyển không được liệt kê vì quy trình tiếp nhận dự án cho chương trình này đang được phát triển. Trong quá trình phát triển TIP FFY 2024-28, MPO đã thu hút các bên liên quan trong lĩnh vực trung chuyển cung cấp các dự án để sử dụng nguồn tài trợ khả dụng trong năm FFY 2024 và 2025, một ngoại lệ đối với quy trình nhưng là một bước quan trọng để chính thức hóa chiến lược tiếp nhận cho TIPP trong FFY 2025–29 tiếp theo.

 

Danh sách Tập Hợp gồm có các dự án ở các mức sẵn sàng khác nhau, từ các dự án với công tác kỹ thuật và thiết kế quan trọng đã hoàn tất đến các dự án vẫn còn sớm trong giai đoạn hình thành ý tưởng hoặc lên kế hoạch. Nhân viên MPO thu thập dữ liệu về từng dự án trong danh sách Tập Hợp để các dự án có thể được đánh giá.

 

ES.5.3  Đánh Giá Dự Án

Nhân viên MPO đánh giá các dự án dựa trên việc chúng đạt được các mục tiêu của MPO hiệu quả ở mức nào. Để nhân viên MPO tiến hành đánh giá dựa án hoàn chỉnh, các dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, Cải Thiện Giao Lộ, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng phải có một báo cáo thiết kế chức năng hoặc kế hoạch dự án phải gồm có mức chi tiết được xác định trong một báo cáo thiết kế chc năng, một ngưỡng thường đạt khi một dự án gần đạt 25 phần trăm giai đoạn thiết kế. Để hoàn thành đánh giá đối với các dự án đang được xem xét thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO, những người đề xướng dự án phải nộp một đơn đăng ký hoàn chỉnh cho nhân viên MPO.

 

Để đối phó với sự gia tăng chi phí đáng kể trong các kỳ TIP gần đây đối với các dự án đã được lên chương trình để tài trợ, ban quản trị MPO đã thành lập một ủy ban sau kỳ TIP FFY 2022–26 để tìm hiểu thêm các nguyên nhân của việc tăng chi phí dự án và đưa ra các thay đổi chính sách của MPO để hỗ trợ thực hiện dự án đáng tin cậy hơn. Ủy Ban Đặc Biệt về Chi Phí Dự Án TIP bắt đầu làm việc vào tháng 6 năm 2021 và đưa ra một loạt các khuyến cáo chính sách cho toàn bộ ban quản trị của MPO vào tháng 9, 2021. Những thay đổi này đã được MPO chính thức thông qua vào ngày 4 tháng 11, 2021 và có hiệu lực để phát triển TIP FFY 2024-28.

 

Trong số những thay đổi khác, MPO đã chọn điều lệ hóa hóa chính sách của mình yêu cầu những người đề xuất dự án phải nộp thiết kế 25 phần trăm và có được ước tính chi phí cập nhật cho các dự án của họ trước khi được lên chương trình trong TIP. Mặc dù chính sách mới này chính thức có hiệu lực trong kỳ TIP FFY 2024-28, MPO muốn duy trì tính linh hoạt của ngưỡng này trong năm triển khai đầu tiên, vì chính sách này chưa được thông qua cho đến sau khi bắt đầu phát triển TIP.

 

Kết quả đánh giá đối với tất cả dự án được trình bày cho các thành viên ủy ban MPO để xem xét lập chương trình trong TIP. Điểm số dự thảo được chia sẻ trực tiếp với những người đề xướng dự án, tại thời điểm đó những người đề xướng được khuyến khích xem lại điểm số và cho biết ý kiến phản hồi để nhân viên MPO có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào để đạt được kết quả cuối cùng chính xác. Một khi những người đề xướng xem lại điểm số của họ, kết quả tính điểm cuối cùng được đăng trên website của MPO ở đó các thành viên MPO, các quan chức thành phố, và công chúng có thể xem xét chúng.

 

ES.5.4  Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP

Một bước quan trọng tiến tới lập chương trình TIP diễn ra ở khoảng giữa trong chu kỳ phát triển TIP tại một cuộc họp—được gọi là Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP—mà cả nhân viên của MassDOT và MPO đều tham dự. Tại cuộc họp này, những người quản lý dự án của MassDOT cung cấp thông tin cập nhật về chi phí và thay đổi lịch liên quan đến các dự án đang được lên chương trình. Các chi phí và thay đổi lịch này phải được cân nhắc khi nhân viên MPO giúp ủy ban MPO xem xét thông tin cập nhật đối với các năm đã lên chương trình của chương trình TIP, cũng như bổ sung các chương trình mới vào năm ngoài cùng của TIP.

 

Trong số các chính sách mới khác do Ủy Ban Đặc Biệt về Chi Phí Dự Án TIP đưa ra, ban quản trị MPO đã thông qua chính sách yêu cầu những người đề xuất các dự án nào có chi phí tăng từ 25 phần trăm trở lên (đối với các dự án có chi phí dưới 10 triệu dolar) hoặc 2,5 triệu dollar trở lên (đối với các dự án có chi phí trên 10 triệu dollar) trình bày lý do tăng chi phí này cho ban quản trị MPO. Sau đó MPO sẽ so sánh các dự án này—ở mức chi phí mới—với các dự án khác và cân nhắc đánh giá hiệu quả chi phí này trước khi đưa ra quyết định có tài trợ cho các dự án ở mức chi phí cao hơn hay không. Những thay đổi về chi phí này thường được tiết lộ nhiều nhất qua các nội dung thảo luận giữa nhân viên MassDOT và nhân viên MPO trong Ngày Sẵn Sàng Thực hiện TIP, giúp cho chính sách mới này là đặc biệt phù hợp trong giai đoạn phát triển TIP này.

 

ES.5.5  Khuyến Cáo của Nhân Viên và Chương Trình TIP Dự Thảo

Sử dụng kết quả đánh giá và thông tin về tính sẵn sàng của dự án (có nghĩa là dự án được thiết kế đầy đủ và sẵn sàng thi công ở mức độ nào), nhân viên MPO chuẩn bị một khuyến cáo hoặc một loạt tình huống chương trình cho cách lập chương trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực trong chương trình TIP. Những cân nhắc khác, như một dự án có được đưa vào LRTP, giải quyết một nhu cầu giao thông đã xác định, hoặc tăng cường phân bổ đầu tư giao thông khắp khu vực hay không, cũng được đưa vào các tình huống lên chương trình này. Khuyến cáo của nhân viên luôn có giới hạn về mặt tài chính—có nghĩa là phụ thuộc vào tài trợ khả dụng. Có khoảng 698 triệu dollar tài trợ Mục Tiêu Khu Vực khả dụng cho MPO Khu Vực Boston cho năm FFY 2024-28. Trong kỳ TIP này, các thành viên ủy ban MPO đã thảo luận về một số tình huống cho Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực cho các dự án xa lộ và đã chọn một chương trình được ưu tiên vào tháng 3, 2023.

 

Ngoài việc ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, ủy ban MPO xem xét và ủng hộ chương trình xa lộ toàn tiểu bang mà MassDOT đề nghị lên chương trình. Ủy ban cũng xem xét và ủng lộ lên chương trình tài trợ cho các chương trình vốn trung chuyển của MBTA, CATA, và MWRTA.

 

ES.6     Phê Duyệt TIP

Sau khi chọn một tình huống lên chương trình ưu tiên, thường là vào cuối tháng 3, ủy ban MPO biểu quyết để ban hành TIP dự thảo cho một giai đoạn xem xét công khai 21 ngày. Giai đoạn nhận xét thường bắt đầu vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, và trong thời gian này MPO mời công chúng, các quan chức thành phố, và các bên liên quan khác trong khu vực Boston xem xét chương trình đề xuất và gửi ý kiến phản hồi. Trong giai đoạn xem xét công khai, nhân viên MPO tổ chức các cuộc họp công khai để thảo luận về tài liệu TIP và mời nhận xét bổ sung.

 

Sau khi giai đoạn xem xét công khai kết thúc, ủy ban MPO sẽ xem xét tất cả nhận xét của thành phố và công chúng và có thể thay đổi các yếu tố của tài liệu hoặc cách lập chương trình của họ. Ủy ban MPO sau đó ký TIP và gửi cho Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (FHWA) và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (FTA) phê duyệt. MassDOT kết hợp TIP đã được MPO ký vào Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Tiểu Bang (State Transportation Improvement Program, STIP). FHWA, FTA, và Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ xem xét STIP để xác nhận trước ngày 30 tháng 9, kết thúc năm tài chính liên bang.

 

ES.7     Cập Nhật TIP

Ngay cả sau khi TIP đã được hoàn tất, những điều chỉnh, sửa đổi hành chính thường phải được đưa ra vì có những thay đổi trong lịch thực hiện dự án, chi phí dự án, nguồn tài trợ, hoặc thu nhập khả dụng. Điều này có thể yêu cầu phải lên chương trình lại cho một dự án trong một năm tài trợ khác hoặc lên chương trình các khoản tài trợ bổ sung cho một dự án.

 

Thông báo điều chỉnh và sửa đổi hành chính được đăng trên website của MPO. Nếu cần sửa đổi, MPO thông báo cho các thành phố, bên liên quan, và công chúng bị ảnh hưởng qua email. MPO thường tổ chức một khoảng thời gian xem xét công khai 21 ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về sửa đổi. Trong các trường hợp đặc biệt, MPO có thể biểu quyết rút ngắn thời gian lấy ý kiến công chúng xuống tối thiểu 15 ngày. Những điều chỉnh và sửa đổi hành chính là những sửa đổi nhỏ và thường không cần áp dụng khoảng thời gian xem xét công khai.

 

ES.8     Duy Trì Tham Gia Quy Trình TIP

Sự tham gia của công chúng là một khía cạnh quan trọng của quy trình lập kế hoạch. Vui lòng truy cập bostonmpo.org để biết thêm thông tin về MPO, để xem toàn văn TIP, và để gửi nhận xét của quý vị. Quý vị cũng có thể muốn đăng ký nhận email cập nhật thông tin và thông báo bằng cách truy cập bostonmpo.org/subscribe và gửi thông tin liên hệ của quý vị. Để yêu cầu một bản sao TIP ở các định dạng dễ tiếp cận, vui lòng liên hệ với nhân viên MPO bằng bất kỳ cách nào sau đây:

 

Qua đường bưu điện: Boston Region MPO c/o CTPS MPO Activities Group, 10 Park Plaza, Suite 2150, Boston, MA 02116-3968

 

Điện thoại: 857.702.3700 (thoại)

Đối với người khiếm thính hoặc khiếm thanh, hãy kết nối qua dịch vụ MassRelay của tiểu bang:

 

Email: publicinfo@ctps.org