Rezime Egzekitif

ENTWODIKSYON

Plan kapital senk ane Boston Region Metropolitan Planning Organization (MPO), Pwogram Amelyorasyon Transpò Ane Fiskal Federal (FFYs) 2025–29, se pwogram envestisman a kout tèm pou sistèm transpò rejyon an. Gide pa vizyon, bi, ak objektif MPO Rejyon Boston an, TIP la bay priyorite a envestisman ki prezève sistèm transpò aktyèl la nan yon bon eta reparasyon, bay transpò ki an sekirite ak fyab pou tout mòd, amelyore lavi, sipòte lè pwòp ak kominote an sante, ankouraje ekite, rezilyans, ak dirabilite, epi amelyore mobilite nan tout rejyon an. Envestisman sa yo finanse amelyorasyon wout ak entèseksyon, antretyen ak ekspansyon sistèm transpò piblik la, konstriksyon chemen pataj, amelyorasyon premye ak dènye kilomèt pou itilizatè transpò aktif, ak rekonstriksyon gwo otowout.

 

Yon konsèy 22 manm ak reprezantan ajans leta yo, òganizasyon rejyonal yo, ak minisipalite yo ap gide MPO Rejyon Boston an. Jiridiksyon li a apeprè soti Boston nan nò rive Ipswich, nan sid rive nan Marshfield, ak nan lwès nan minisipalite yo sou Interstate 495. Chak ane, MPO a mennen yon pwosesis pou deside kijan pou depanse lajan transpò federal pou pwojè kapital yo. Anplwaye Planifikasyon Transpò Santral (CTPS), ki se anplwaye MPO a, jere pwosesis devlopman TIP la.  

 

Anplwaye MPO yo kowòdone evalyasyon demann finansman pwojè yo, pwopoze pwogramasyon pwojè aktyèl ak nouvo pwojè yo an  fonksyon nivo finansman yo prevwa, sipòte konsèy MPO a nan elabore yon pwojè dokiman TIP, epi fasilite yon egzamen piblik sou pwojè a anvan konsèy MPO a andose dokiman final la. .

 

ENVESTISMAN TIP Ane fiskal federal 2025–29

Lis pwojè TIP konplè a disponib nan Chapit 3 dokiman sa a epi sou Entènèt nan bostonmpo.org/tip. Tablo TIP yo bay detay sou fason yo al we finansman pou chak pwojè pwograme ak pwogram envestisman an kapital yo. Tablo sa yo òganize pa ane fiskal federal epi pwogram otowout ak transpò piblik gwoupe yo.

 

Pwogram Otowout

Pwogram Otowout TIP la finanse pwojè transpò priyorite Depatman Transpò Massachusetts (MassDOT) ak vil epi vil ki nan rejyon Boston an. Pwogram nan konsakre prensipalman a prezève ak modènize rezo wout ki egziste deja nan rekonstwi wout, refè revètman otowout yo, ak ranplase pon yo.

 

Nan Massachusetts, finansman Pwogram Otowout ki benefisye èd Federal, ke Administrasyon Federal Otowout repati e ke MassDOT distribye, destine a pwojè ki nan divès pwogram nan tout eta a, nan peman Biyè Antisipsyon Sibvansyon (GAN), ak Objektif Rejyonal pou MPO eta a. Nan kad TIP Ane Fiscal Federal 2025–29, wout, pon, ak bisiklèt ak pwogram pou pyeton yo reprezante prèske $2.37 milya finansman nan rejyon Boston. Finansman sib Rejyonal yo founi MPO yo ka pwograme pou pwojè yo selon diskresyon chak MPO, tandiske MassDOT gen pouvwa diskresyonè pou pwopoze pwojè li rekòmande yo pou pwogram nan tout eta a, tankou sa ki gen rapò ak reparasyon pon ak antretyen otowout ant eta yo.   

 

Pwogram Transpò Piblik

Pwogram Transpò TIP la finanse pou pwojè ak pwogram ki reponn a bezwen kapital twa otorite transpò piblik yo mete priyorite nan rejyon an : Otorite Transpò Bè Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)), Otorite Transpò Cape Ann (Cape Ann Transportation Authority (CATA)), ak Transpò Piblik rejyonal MetroLwès (MetroWest Regional Transit). Otorite (MWRTA). Pwogram Transpò a sitou konskre a reyalize ak konsève yon bon eta reparasyon pou tout byen atravè sistèm transpò piblik la.

 

TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 la gen ladan $4.05 milya nan envestisman transpò piblik pou otorite transpò piblik yo nan MPO rejyon Boston an pou favorize yon bon eta reparasyon, modènize sistèm transpò piblik yo, epi ogmante aksè nan transpò piblik yo. Anplis sa, apati Ane fiskal federal 2025, MPO a pral asiyen $2.5 milyon nan fon anyèl Rejyonal sib li yo nan nouvo pwogram envestisman Transfòmasyon Transpò li a. Pwogram sa a vize tire pati nan envestisman ki reyalize nan kad Pwogram Transpò piblik le gras ak yon pati nan finansman Pwogram Otowout pou reponn a bezwen pwojè transpò piblik ki pa satisfè nan rejyon an. MPO a ap finanse pwojè transpò piblik yo nan ane 2025 la gras ak $2.5 milyon dola ki mete sou kote ak yon sipli fon ki disponib nan ane sa a, jan sa detaye nan Tablo ES-1 an. Pou ane ki vin apre yo, MPO a rezève $5 milyon dola pou Ane Fiskal Federal 2026 ak $6.5 milyon dola chak ane nanAne fiscal Federal 2027 jiska 2029 pou pwogram envestisman Transfòmasyon transpò a.

 

DETAY PWOGRAM sib REJYONAL

Pandan ane 2025–29, MPO Rejyon Boston an prevwa finanse 70 pwojè avèk finansman Objektif Rejyonal li yo. An total, 32 nouvo pwojè yo te ajoute nan Pwogram Sib Rejyonal MPO a pandan sik TIP sa a. 32 pwojè sa yo enkli dis nan pwogram envestisman Koneksyon kominotè; uit nan pwogram envestisman Transfòmasyon Transpò; sis nan yon pwojè pilòt finansman konsepsyon nan Ane Fiscal Federal 2025; ak de pwojè ki nan lis Plan Transpò alontèm (LRTP) MPO a, Destinasyon 2050, ki pral resevwa finansman konsepsyon inisyal nan ane Ane fiscal federal 2026. Yo te fèk finanse sis pwojè wout pou konstriksyon nan Pwogram Sib Rejyonal TIP Ane Fiscal Federal 2025–29, ki gen ladan de pwojè ki yo deja repètorye nan Pwogram Otowout Eta MassDOT la. Detay sou pwojè sa yo disponib nan Tablo ES-1.


Tablo ES-1Nouvo Pwojè Sib Rejyonal ki finanse nan  kad TIP Ane fiscal Federal 2025–29 la.

Non Pwojè a

Patizan

Pwogram Envestisman MPO

Ane fiscal Federal Finansman

Dola Sib Rejyonal yo Pwograme nan Ane fiscal federal 2025–29

Arlington- Konsepsyon Lari konplè sou Broadway

Arlington

Lari Konplè

2025

$1,395,000

Arlington- Enstalasyon 123 sipò bisiklèt ak materyèl konèks

Arlington

Koneksyon Kominotè

2025

$90,878

Arlington- Amelyorasyon lekòl Arlington-Stratton (Wout ki an sekirite pou ale lekòl)

MassDOT

Bisiklèt ak Pyeton

2025

$1,625,250

Boston- Ranplasman Estasyon ak Elèktrifikasyon Bluebikes, 12 Estasyon

Boston

Koneksyon Kominotè

2025

$590,348

Boston- Re-itilizasyon poto kontè pakin pou 1,600 etajè pou bisiklèt

Boston

Koneksyon Kominotè

2025

$379,470

Brookline- Bluebikes nan bon eta reparasyon, 3 estasyon ak 62 bisiklèt a pedal

Brookline

Koneksyon Kominotè

2025

$200,000

ambridge- Bluebikes nan bon eta reparasyon, 8 estasyon ak 65 bisiklèt a pedal

Cambridge

Koneksyon Kominotè

2025

$385,456

Modenizasyon Enstalasyona CATA- CATA a Gloucester

CATA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025

$1,293,000

CATA- Amelyorasyon Tarif pou Kliyan ADA ak Dial-A-Ride

CATA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025

$65,000

CATA- Ranplasman Veyikil (4 Veyikil)

CATA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025-26

$2,460,000

Chelsea-Revere- Pwojè Pilòt Rejyonal Microtransit sou demand

Chelsea
Revere

Koneksyon Kominotè

2025-28

$1,413,735

Framingham- Chris Walsh Trail, Faz 2 [Design sèlman]

Framingham

Bisiklèt ak Pyeton

2025

$850,000

Holliston- Amelyorasyon entèseksyon nan Route 16 ak Whitney Street [Konsepsyon sèlman]

Holliston

Amelyorasyon entèseksyon

2025

$250,000

Malden- Pis Bisiklèt Canal Street

Malden

Koneksyon Kominotè

2025

$81,250

Marlborough- Rekonstriksyon Granger Boulevard [Konsepsyon sèlman]

Marlborough

Lari Konplè

2025

$1,215,000

MBTA- Amelyorasyon Aksè nan Estasyon Central Square (Cambridge)

MBTA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025

$5,000,000

MBTA- Aksesibilite ak Amelyorasyon Operasyonèl Nubian Square (Boston)

MBTA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025

$5,000,000

MBTA- Modènizasyon Pedal ak Pak nan tout sistèm (Alewife, Ashmont, Braintree, Davis Square, Forest Hills, Malden Center, Nubian, Oak Grove, Route 128, Salem, South Station, Wollaston, ak Wonderland)

MBTA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025

$2,500,000

Medford– Koneksyon Wout a izaj pataje nan Route nan pasaj souteren 28/Wellington

MassDOT

Bisiklèt ak Pyeton

2025

$5,509,294

MWRTA- Inisyativ Refont Ekitab Blandin Hub

MWRTA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025-26

$2,500,000

MWRTA- Akizisyon twa otobis 29 pye

MWRTA

Transfòmasyon transpò Piblik

2025

$1,980,000

Norfolk-Wrentham-Walpole- Enstalasyon wout a izaj pataje (Metacomet Greenway) [Konsepsyon sèlman]

Norfolk
Walpole Wrentham

Bisiklèt ak Pyeton

2025

$1,550,000

Revere- Bluebikes Ekspansyon nan Northern Strand (Salem Street nan North Marshall Street) ak Griswold Park

Revere

Koneksyon Kominotè

2025

$169,000

Scituate- Enstalasyon 25 sipò bisiklèt

Scituate

Koneksyon Kominotè

2025

$22,800

Sherborn- Rekonstriksyon wout 27 ak wout 16 [Design sèlman]

Sherborn

Amelyorasyon entèseksyon

2025

$900,000

Somerville- Bluebikes nan Bon Eta Reparasyon, 13 Estasyon

Somerville

Koneksyon Kominotè

2025

$278,127

Framingham- Konsepsyon Amelyorasyon Entèseksyon nan Route 126/135/MBTA ak CSX Railroad

Framingham

Gwo enfrastrikti

2026

$1,400,000

Lexington- Konsepsyon amelyorasyon sekirite nan Interstate 95 ak Route 4/225 Interchange

Lexington

Gwo enfrastrikti

2026

$1,650,000

Quincy- Amelyorasyon entèseksyon nan Willard Street ak Ricciuti Drive

Quincy

Amelyorasyon entèseksyon

2026

$1,885,352

Bellingham- Reyabilitasyon Wout 126 (Hartford Road), soti nan 800 pye nan nò ranp I-495 NB rive nan liy vil Medway, ki gen ladan B-06-017.

Bellingham

Lari Konplè

2029-30

*$8,340,000

Rekonstriksyon wout Ipswich- Argilla Road

Ipswich

Lari Konplè

2029-30

*$3,000,000

Sudbury-Framingham- Pis bisiklèt Konstriksyon Wout Ray Bruce Freeman, ki soti nan Travèse Sudbury Diamond Railroad rive nan Eaton Road West

Sudbury

Bisiklèt ak Pyeton

2029-30

*$4,263,000

Total

N/A

N/A

N/A

$51,107,417

 

 

Nòt : Montan finansman ki nan tablo sa a gen ladan tou de fon federal ak lajan ki pa lajan federal, ki gen fon kontreppati.

* Pwojè sa yo finanse apati ane Ane fiscal federal 2029 TIP la, epi yo ta dwe pwograme plis finansman nan Ane Fiskal federal 2030 nan Ane Fiskal Federal  2026–30 TIP la.

ADA = Lwa sou Ameriken andikape yo. CATA = Otorite transpò Cape An. FFY = Ane Fiskal Federal. MassDOT = Depatman Transpò Massachusetts. MBTA = Otorite Transpò Bè Massachusetts. MWRTA = Otorite ranspò Piblik Rejyonal MetroWest. N/A = pa aplikab. NB = direksyon nò. TIP = Pwogram Amelyorasyon Transpò.

Sous: MPO Rejyon Boston.

Siyen Lwa sou Enfrastrikti Individyèl la (BIL), nan dat 15 novanm 2021, te ogmante kantite finansman Objektif Rejyonal ki disponib pou MPO Rejyon Boston an nan sik TIP Ane Fiscal Federal 2024–28 anvan yo apeprè nèf pousan nan nivo finansman yo nan TIP Ane Fiscal Federal yo  2023–27. Nivo finansman sa a te soutni nan devlopman TIP Ane Fiskal federal 2025–29 sa a.

 

Majorite finansman ki te disponib pou alokasyon MPO a pandan sik TIP Ane Fiscal Federal 2025–29 la te nan senkyèm ak dènye ane TIP la, Ane Fiscal Federal 2029. Pandan elaborasyon TIP FFYs 2025–29, MPO a te gen anpil kantite lajan. finansman ki disponib pou pwogram nan Ane Fiscal Federal 2025, 2026, ak 2029. Sepandan, te gen defisi finansman nan Ane Fiscal Federal 2027 ak 2028 akòz pwogramasyon retade 14 pwojè yo.

 

Pwojè ki te deja pwograme nan TIP a pou resevwa fon Sib Rejyonal yo pa t kapab akselere pou itilize fon eksedan Ane Fiscal Federal 2025 ak 2026, kidonk MPO a te travay ak MassDOT, MBTA, MWRTA, ak CATA pou idantifye lòt pwojè ki ta ka jwenn finansman nan ane sa yo. Ansanm, ajans sa yo te prezante plis pase 13 pwojè bay MPO a pou egzamen, kote MPO a te chwazi 11 pwojè pou finanse nan kad pwogram Transfòmasyon Transpò Piblik nan ane 2025 ak 2026:

 

MPO a te vote tou pou finanse de pwojè nan FFY 2025 ki te deja enkòpore nan Pwogram Otowout Eta MassDOT a:

 

Paske anpil nan pwojè sa yo te idantifye pita nan sik lavi evalyasyon pwojè a—sa vle di, mwa apre sik regilye pwojè a te soumèt—enfòmasyon notasyon yo enkli nan TIP la ak kèk reta parapò ak lòt eleman pwojè a. Alòske yo te idantifye pwojè sa yo twò ta nan sik TIP la pou yo ka evalye kantitativman avèk kritè notasyon MPO a, pwojè sa yo byen aliyen kalitativman ak anpil nan objektif MPO a, tankou amelyore sekirite ak aksè pou bisiklèt ak pyeton, ak elaji aksè epi kenbe yon bon eta reparasyon pou sistèm transpò rejyon an. Yo ka note pwojè sa yo gras ak kritè notasyon MPO a nan yon sik ilteryè TIP.

 

Anplis seleksyon pwojè yo, MPO a te pran plizyè lòt desizyon kle nan redaksyon Pwogram Sib Rejyonal Ane Fiscal Federal 2025–29 yo:

 

 

 

Figi ES-1 montre kijan finansman Sib Rejyonal la pou Ane Fiscal Federal 2025–29 yo repati atravè pwogram envestisman MPO yo. Jan tablo a montre sa, Pwogram Sib Rejyonal MPO Rejyon Boston an konsakre sitou a amelyore mobilite ak sekirite pou tout mòd deplasman gras ak envestisman enpòtan nan pwojè Lari Konplè. Yon gwo pati nan finansman MPO a sipòte tou modènizasyon wout rejyonal kle yo ak enfrastrikti transpò piblik atravè envestisman nan gwo pwojè enfrastrikti ak transfòmasyon transpò piblik yo. MPO a te chwazi tou pou kite anviwon $4.8 milyon pa ki pwograme.


 

 

 

 

Figi ES-1

Finansman Sib Rejyonal TIP Ane Fiscal Federal 2025–29 pa Pwogram Envestisman MPO  

 Pie chart

 

 

FFY = ane fiskal federal. MPO = Òganizasyon planifikasyon metwopoliten. TIP = Pwogram Amelyorasyon Transpò.

Sous: Boston Region MPO.

 

Anplis distribisyon finansman atravè pwogram envestisman MPO yo ki endike anwo a, Tablo ES-2 bay plis detay sou kantite pwojè yo ak alokasyon lajan yo pou chak pwogram nan TIP Ane Fiscal Federal  2025–29 yo. Jan yo note sa nan Figi ES-1, MPO a te pwograme plis pase 99 pousan finansman ki disponib sou senk ane. Gen plis detay sou chak pwojè ki finanse atravè Pwogram Sib Rejyonal MPO a ki disponib nan Chapit 3.

 


 

 

Tablo ES-2

Ane Fiskal Federal 2025–29 Rezime Envestisman Rejyonal MPO Rejyon Boston

Pwogram Envestisman MPO

Kantite Pwojè

Dola sib rejyonal yo pwograme

Rezo Bisiklèt ak Koneksyon Pyeton

10

$69,238,369

Koneksyon Kominote (alwe a pwojè)

16

$5,154,222

Koneksyon Kominotè (poko alwe a pwojè)*

N/A

$15,423,415

Lari Konplè

21

$334,236,398

Amelyorasyon entèseksyon

8

$47,155,319

Gwo enfrastrikti—Wout

4

$171,860,000

Transfòmasyon transpò piblik (alwe a pwojè yo)

11

$55,548,000

Transfòmasyon transpò piblik (poko alwe a pwojè)

N/A

$24,500,000

Pa pwograme

N/A

$4,812,578

Total

70

$727,928,301

 

Nòt : Montan finansman ki nan tablo sa a gen ladan alafwa fon federal ak lajan ki pa federal, ki gen ladan fon kontrepati yo.

* Chif sa a gen ladan $7 milyon nan finansman Sipò Bisiklèt an sèvis-lib apati Ane Fiskal Federal

 2026.

FFY = ane fiskal federal. MPO = Òganizasyon planifikasyon metwopoliten. N/A = pa aplikab.

Sous: Boston Region MPO.

 

 

Lè l ap pran desizyon sou ki pwojè pou l finanse, MPO a konsidere kijan alokasyon lajan an nan chak pwogram envestisman konpare ak objektif finansman ki endike nan Plan Transpò alontèm aktyèl MPO a. TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 se premye ke LRTP Destinasyon 2050 te enfòme, ke MPO a te adopte an 2023. Objektif finansman pou pwogram envestisman ki tabli nan LRTP a reflete kalite pwojè MPO a ap chèche finanse pou ede li reyalize bi ak objektif li yo pou rejyon an, soti nan amelyore sekirite pou tout itilizatè yo rive fè pwomosyon mobilite ak aksè atravè rejyon an. Gen plis enfòmasyon sou bi ak objektif MPO a ki disponib nan Chapit 1 an, epi yon konparezon ant objektif pwogram envestisman LRTP ak nivo finansman pwogram nan TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 yo prezante nan Figi ES-2 a.

 

Figi ES-2

KONSEY Ane Fiskal Federal 2025–29: Nivo Finansman Sib Rejyonal yo parapò ak Objektif Pwogram Envestisman LRTP

 

Bar chart

FFY = ane fiskal federal. LRTP = Plan Transpò Piblik . TIP = Pwogram Amelyorasyon Transpò.

Sous: Boston Region MPO.

 

Envestisman ki fèt nan TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 yo pral aplike nan 48 vil ak vilaj nan tout rejyon Boston an, soti nan kominote debaz anndan yo pou devlope katye ki pi lwen sant iben yo. Figi ES-3 ilistre distribisyon finansman Objektif Rejyonal yo nan mitan uit sourejyon ki nan jiridiksyon MPO Rejyon Boston an, jan Konsèy Planifikasyon Rejyon Metwopoliten (MAPC) a defini l. Figi sa a montre tou kijan distribisyon fon yo konpare ak paramèt kle pou mezire bezwen finansman pa sourejyon wout ki benefisye èd Federal, ki gen ladan pousantaj popilasyon rejyonal, travay, ak kilomèt nan chak sourejyon.


 

 

 

Figi ES-3

KONSEY Ane Fiskal Federal 2025–29 : Nivo Finansman Sib Rejyonal yo anrapò ak endikatè kle yo

 

 

Bar chart

 

Nòt: Fon ki pa pwograme ak lajan ki te genyen pou pwogram Transfòmasyon Transpò ak Koneksyon Kominotè MPO a pa enkli nan figi sa a.

FFY = ane fiskal federal. MAGIC = Gwoup konsiltatif Minutman sou kowòdinasyon Entèlokal. MAPC = Konsèy Planifikasyon Rejyon Metwopoliten. MetroWest = Kolaborasyon Rjyonal MetroWest. NSPC = Konsèy Planifikasyon Banlye Nò. NSTF = Task fòs Kot nò. SSC = Kowalisyon Kòt Sid. SWAP = Komite Konsiltatif Sidwès. TIP = Pwogram Amelyorasyon Transpò. TRIC = Konsèy Entèlokal Twa Rivyè.

Sous: MPO Rejyon Boston.

 

Enfòmasyon adisyonèl sou distribisyon jewografik finansman Sib Rejyonal yo atravè rejyon an, ki gen ladan yon dekonpozisyon nan finansman pa minisipalite, enkli nan Anèks D.

 

FINANSE TIP Ane Fiskal Federal 2025–29

Pwogram Otowout

Pwogram Otowout TIP te devlope ak sipozisyon ke finansman federal pou eta a ta varye ant $818 milyon ak $882 milyon chak ane pandan senk ane kap vini yo. Kantite lajan sa yo gen ladan lajan ke MassDOT t ap mete sou kote okòmansman kòm peman pou Pwogram Pon Akselere a epi yo ekskli fon Kontrepati yo obligatwa yo. Nivo finansman pou Pwogram Otowout TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 reprezante yon ogmantasyon apeprè de pousan sou sa ki nan TIP Ane Fiskal Federal 2024–28.

 

Pwosesis pou deside kijan pou itilize finansman federal sa a nan rejyon Boston an swiv plizyè etap. Premyèman, MassDOT rezève finansman pou peman sèvis dèt Biyè Antisipasyon Sibvansyon (GAN) pou Pwogram Pon Akselere a; peman anyèl GAN yo varye ant $122 milyon ak $134 milyon dola chak ane pandan de premye ane TIP sa a. Yo prevwa peman GAN yo pou Pwogram Pon Akselere a fini nan ane 2026, men yo pral reprann nan ane 2032 (nan pwochen sik TIP) pou asire peman sèvis dèt pou Pwogram Pon Pwochen Jenerasyon MassDOT la.

 

Rès Fon Program Otowout ki benefisye èd Federal yo mete nan bidjè pou sipòte priyorite eta ak rejyonal (sa vle di, MPO). Nan TIP Ane Fiskal Federal 2025–29, $1.09 milya a $1.18 milya dola chak ane te disponib pou pwogramasyon nan tout eta a, ki gen ladan alafwa dola federal ak kontrepati lokal la. MassDOT bay abityèlman  kontrepati ki pa federal la (ke lòt antite ka bay tou); konsa, anjeneral pwojè yo finanse avèk 80  pousan dola federal ak 20 pousan dola eta a, tou depann de pwogram finansman an. Fon kontrepati yo obligatwa pou konsepsyon pwojè, acha kapital, ak pwojè sèvis fonksyònman minisipal yo souvan sou chaj pwomotè pwojè a.

 

Apre sa, MassDOT bay finansman atravè kategori finansman sa yo:

 

Apre li fin konte pou ranbousman GAN yo, ajisteman planifikasyon yo, ak plizyè lòt pòs, MassDOT alwe apeprè yon tyè nan total finansman fòmil debaz administrasyon Otowout Federal (FHWA) distribye pami 13 MPO eta a pou pwogramasyon. Finansman diskresyonè sa a pou MPO yo sou-afekte selon fòmil pou detèmine kantite Sib Rejyonal yo. MPO Rejyon Boston an resevwa pi gwo pati nan finansman MPO nan eta a, ak apeprè 43 pousan fon Rejyonal Sib Massachusetts yo atribye nan rejyon an. MassDOT devlope objektif sa yo an konsiltasyon ak Asosyasyon Ajans Planifikasyon Rejyonal Massachusetts (MARPA). TIP sa a te pwograme avèk ipotèz ke MPO Rejyon Boston an pral genyen ant $125 milyon ak $161 milyon dola chak ane pou kantite Sib Rejyonal yo, ki konpoze de finansman federal ak finansman etatik pou kontrepati lokal la.

 

Chak MPO ka deside kijan pou priyorize finansman Sib Rejyonal li yo. Etandone finansman Sib Rejyonal la se yon pati nan Pwogram Otowout la, anjeneral MPO pwograme majorite finansman pou pwojè wout; sepandan, MPO a te transfere yon pati nan finansman otowout li yo nan Pwogram Transpò pou pwojè ekspansyon transpò piblik yo ak atravè pwogram Transfòmasyon Transpò ak Koneksyon Kominotè li yo. Pwogram Otowout TIP la detaye pwojè ki pral resevwa finansman Objektif Rejyonal nan men MPO Rejyon Boston ak pwojè enfrastrikti nan tout eta nan rejyon Boston an. Detay sou envestisman sa yo dekri nan Chapit 3.

 

Pwogram Transpò

Administrasyon Transpò Federal (FTA) alwe lajan ki pwograme nan Pwogram Transpò TIP la dapre yon fòmil. Twa otorite transpò rejyonal nan zòn Boston Rejyon MPO ki resevwa lajan sa yo se MBTA, CATA, ak MWRTA. MBTA, avèk gwo pwogram transpò piblik ak enfrastrikti li yo, se benefisyè preponderan k ap preponderans fon federal transpò piblik rejyon an.

 

Lejislasyon federal transpò aktyèl la, BIL, bay finansman pou pwojè transpò piblik atravè pwogram fòmil sa yo :

 

PWOSESIS DEVLOPMAN TIP LA

Apèsi

Lè y ap detèmine ki pwojè yo dwe finanse atravè pwosesis finansman Rejyonal Target, manm MPO yo kolabore ak minisipalite yo, ajans leta yo, manm piblik yo, gwoup defansè yo, ak lòt moun ki gen enterè yo. Konsèy MPO a itiilize kritè evalyasyon nan pwosesis seleksyon pwojè li yo pou ede idantifye ak priyorize pwojè ki fè pwogrè atravè sis domèn objektif MPO a :

 

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou domèn objektif MPO a sou sitwèb Destinasyon 2050 at bostonmpo.org/destination2050/.

 

Anplis sa, MPO a te etabli pwogram envestisman, ki fèt pou dirije finansman Objektif Rejyonal yo nan direksyon zòn priyorite MPO yo pandan 20 pwochen ane yo, pou ede atenn objektif sa yo. Men Pwogram envestisman yo :

 

Pwojè ke MPO a chwazi pou resevwa finansman Rejyonal Sib atravè pwosesis devlopman TIP yo enkli nan youn nan sis pwogram envestisman ki endike anwo a. Gen plis enfòmasyon ak deskripsyon pwogram envestisman MPO yo ki disponib nan Chapit 2 a.

 

MPO a entegre pratik planifikasyon ak pwogramasyon ki baze sou pèfòmans (PBPP) nan devlopman TIP li yo ak lòt pwosesis. Pratik sa yo fèt pou ede dirije fon MPO yo nan direksyon pou jwenn rezilta espesifik ak mezirab pou sistèm transpò a. Envestisman MPO yo gen rapò dirèkteman ak kad PBPP a epi pouswiv bi ak objektif pèfòmans MPO yo. Avèk elaborasyon TIP Ane Fiskal Federal 2025-29 yo, MPO te eksplwate disponiblite finansman pandan tout ane fiskal federal yo pou pwograme nouvo pwojè ki vize abòde fyabilite sistèm transpò piblik, sekirite woutye pou tout itilizatè yo, kondisyon pon NHS yo, ak lòt priyorite. MPO a pral kontinye konekte etwatman objektif pèfòmans li yo, desizyon envestisman, ak aktivite siveyans ak evalyasyon li yo. Gen plis enfòmasyon sou PBPP ki disponib nan Chapit 4 la ak Apendis A (Tablo A-2).

 

Sensibilisation ak Koleksyon Done

Pwosesis kontak la kòmanse byen bonè nan ane fiskal federal la. Vil ak vilaj yo deziyen kontak TIP yo epi yo kòmanse elabore yon lis pwojè priyorite yo dwe konsidere pou finansman federal, epi anplwaye MPO a mande anplwaye vil ak vilaj nan rejyon an pou idantifye pwojè priyorite yo. Anplwaye MPO yo konpile demann finansman pwojè yo nan yon Linivè Pwojè, ki se yon lis tout Rezo Bisiklèt ak Koneksyon Pyeton, Lari Konplè, Amelyorasyon Entèseksyon, ak Gwo pwojè Enfrastrikti idantifye kòm kandida potansyèl pou resevwa finansman atravè TIP la. Pandan elaborasyon TIP Ane Fiskal Federal 2025–29, anplwaye yo te kòmanse swiv tou potansyèl pwojè Koneksyon Kominotè nan Linivè Pwojè yo.

 

Pwojè transfòmasyon transpò piblik yo pa nan lis Linivè Pwojè yo kòm pwojè priyorite. Olye sa, pwojè otorite transpò rejyonal yo anjeneral idantifye pandan pwosesis elaborasyon pwogram anyèl yo. Pandan sezon otòn sik TIP sa a, MPO te envite otorite transpò rejyonal yo pou yo soumèt aplikasyon pou finansman nan nouvo pwogram Transfòmasyon Transpò a. MPO te solisite plis pwojè transpò piblik pita pandan elaborasyon TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 yo pou itilize finansman ki disponib la nan Ane Fiskal Federal 2025 ak 2026 yo.

 

Linivè a gen ladan pwojè nan diferan nivo preparasyon, soti nan moun ki gen gwo travay jeni ak konsepsyon fini riv nan sa yo ki toujou na estad konsepsyon oswa planifikasyon. Anplwaye MPO yo kolekte done sou chak pwojè nan Linivè a pou yo ka evalye pwojè yo.

 

Evalyasyon Pwojè

Anplwaye MPO yo evalye pwojè yo dapre jan yo byen abòde objektif MPO yo. Pou anplwaye MPO kapab fè yon evalyasyon pwojè konplè, pwojè Rezo Bisiklèt ak Koneksyon Pyeton, Lari Konplè, Amelyorasyon Entèseksyon, ak Gwo Enfrastrikti yo dwe gen yon rapò konsepsyon fonksyonèl oswa plan pwojè yo dwe gen ladan nivo detay ki defini nan yon rapò konsepsyon fonksyonèl. Anjeneral, yon rapò konsepsyon fonksyonèl prepare lè yon pwojè ap pwoche estad konsepsyon an a 25 pousan. Pou efektye yon evalyasyon pou pwojè ki an konsiderasyon nan kad pwogram Koneksyon Kominotè MPO a, pwomotè pwojè a dwe soumèt yon demann nòmalman siyen bay anplwaye MPO yo.

 

An repons a ogmantasyon siyifikatif kou yo nan dènye sik TIP pou pwojè ki deja pwograme pou finansman, konsèy MPO a te kreye yon komite apre sik TIP Ane Fiskal Federal 2022–26 yo pou eksplore plis an detay kòz ogmantasyon kou pwojè yo epi konsevwa yon chanjman politik MPO pou soutni livrezon pwojè ki pi fyab. Komite Ad Hoc Kou Pwojè TIP la te kòmanse travay li nan mwa jen 2021 epi li te avanse yon ansanm rekòmandasyon politik bay ansanm konsèy MPO a an septanm 2021. MPO a te adopte fòmèlman chanjman sa yo nan dat 4 novanm 2021, epi yo te anvigè pou devlopman TIP Ane Fiskal Federal 2022–29 yo.

 

Pami lòt chanjman, MPO a te chwazi pou kodifye politik li a ki egzije pou pwomotè pwojè yo soumèt konsepsyon 25 pousan epi jwenn yon estimasyon kou aktyalizasyon pou pwojè yo anvan yo te pwograme nan TIP la. Byenke nouvo politik sa a te anvigè pou sik TIP Ane Fiskal Federal 2025–29, MPO a te vle kenbe sèy sa a fleksib; pwogrè konsepsyon pwomotè pwojè kiseleksyone yo te demontre depi demann finansman yo a nan TIP FFYs 2024–28 te endike ase preparasyon pou pwogramasyon nan ane ekstèn TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 yo.

 

Yo prezante rezilta evalyasyon yo pou tout pwojè yo bay manm konsèy MPO yo pou yo konsidere yo pou pwogramasyon yo nan TIP la. Yo pataje nòt pwojè yo dirèkteman ak pwomotè pwojè yo, nan moman sa a yo ankouraje pwomotè yo pou yo egzamine nòt yo epi bay kòmantè pou anplwaye MPO yo ka fè tout ajisteman ki jistifye pou rive nan rezilta final apwopriye a. Yon fwa womotè yo egzamine nòt yo, rezilta final yo afiche sou sitwèb MPO a kote manm MPO yo, fonksyonè minisipal yo, ak manm piblik la ka egzamine yo.

 

Jounen Preparasyon TIP la

Yon etap enpòtan nan pwogramasyon TIP fèt nan mitan sik devlopman TIP la  nan yon reyinyon—ki rele Jounen Preparasyon TIP la—ke anplwaye MassDOT ak MPO patisipe. Nan reyinyon sa a, chèf pwojè MassDOT yo bay mizajou sou kou ak chanjman kalandriiye ki gen rapò ak pwojè ki pwograme kounye a. yo dwe pran an konsiderasyon chanjman pri ak kalandriye sa yo paske anplwaye MPO yo ap ede konsèy MPO a konsidere mizajou nan ane TIP ki deja pwograme yo, osi byen ke ajou nouvo pwojè dènye ane TIP la.

 

Pami lòt nouvo politik Komite Ad Hoc te pwopoze sou Kou Pwojè TIP yo, konsèy MPO a te adopte yon politik ki egzije moun ki pwopoze pwojè ki te fè eksperyans yon ogmantasyon kou 25 pousan oswa plis (pou pwojè ki koute mwens pase $10 milyon) oswa $2.5 milyon oswa plis (pou pwojè ki koute plis pase $10 milyon) pou prezante bay konsèy MPO a rezon ki fè ogmantasyon pri sa yo. Lè sa a, MPO a pral konpare pwojè sa yo—nan nouvo depans yo—ak lòt pwojè epi li ta konsidere evalyasyon pri-efikasite sa a lè l ap deside si yo pral finanse pwojè yo oswa yo pa pi wo. Chanjman kou sa yo pi souvan revele nan konvèsasyon ant anplwaye MassDOT ak anplwaye MPO pandan Jounen Preparasyon TIP la, sa ki fè nouvo politik sa a espesyalman enpòtan nan etap elaborasyon TIP sa a.

 

Rekòmandasyon Anplwaye ak Pwojè TIP

Gras ak rezilta evalyasyon yo ak enfòmasyon sou preparasyon pou pwojè yo (sa vle di, nan ki pwen yon pwojè konplètman fèt ak pare pou konstriksyon), anplwaye MPO yo prepare yon rekòmandasyon oswa yon seri senaryo pwogramasyon sou kijan pou pwograme finansman Sib Rejyonal la nan TIP la. Lòt konsiderasyon, tankou si yon pwojè te enkli nan LRTP a, reponn a bezwen transpò idantifye, oswa favorize distribisyon envestisman transpò atravè rejyon an, entegre tou nan senaryo pwogram sa yo. Rekòmandasyon anplwaye a toujou gen kontrent finansye, sa vle di, sijè a finansman ki disponib. Te gen apeprè $723 milyon finansman Sib Rejyonal ki disponib pou MPO Rejyon Boston pou ane 2025–29. Nan sik TIP sa a, manm konsèy MPO yo te diskite plizyè senaryo pou Pwogram Sib Rejyonal la pou pwojè otowout yo epi yo te chwazi yon pwogram prefere nan mwa avril 2024.

 

Anplis priyorite finansman Sib Rejyonal la, konsèy MPO a egzamine ak apwouve pwogram otowout nan tout eta a ke MassDOT rekòmande pou pwogramasyon an. Komisyon Konsèy la egzamine ak apwouve pwogramasyon lajan pou pwogram kapital transpò MBTA, CATA ak MWRTA.

 

APROUVE TIP LA

Apre seleksyon yon senaryo pwogramasyon prefere, anjeneral nan mwa avril, konsèy MPO a vote pou pibliye pwojè TIP la pou yon peryòd revizyon piblik 21-30 jou. Peryòd kòmantè a kòmanse anjeneral nan fen mwa avril, epi pandan tan sa a MPO a envite manm piblik la, fonsyonè minisipal yo, ak lòt moun ki gen enterè nan rejyon Boston an pou yo egzamine pwogram yo pwopoze a epi soumèt kòmantè. Pandan peryòd egzamen piblik la, anplwaye MPO yo òganize reyinyon piblik pou diskite sou dokiman pwojè TIP la epi pou yo jwenn plis kòmantè.

 

Apre peryòd egzamen piblik la fini, konsèy MPO a egzamine tout kòmantè minisipal ak piblik yo epi li ka chanje eleman dokiman an oswa pwogram li yo. Lè sa a, Konsèy MPO a apwouve TIP la epi li soumèt li bay Administrasyon Federal Otowout (FHWA) ak Administrasyon Transpò Federal la pou apwobasyon. MassDOT entegre TIP MPO a apwouve a nan Pwogram Amelyorasyon Transpò Eta a (STIP). FHWA, FTA, ak Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini egzamine TIP la pou sètifikasyon anvan 30 septanm, fen ane fiskal federal la.

 

MIZAJOU TIP LA

Menm apre TIP la te finalize, modifikasyon administratif, amannman, ak ajisteman souvan dwe prezante akòz chanjman nan kalandriye pwojè yo, depans pwojè yo, sous finansman, oswa revni ki disponib. Sa ka bezwen repwograme yon pwojè nan yon ane finansman diferan oswa pwograme lajan adisyonèl pou yon pwojè.

 

Avi sou modifikasyon administratif ak amannman yo afiche sou sitwèb MPO a. Si yon amannman nesesè, MPO a notifye minisipalite ki afekte yo, moun ki gen enterè yo, ak manm piblik la pa imel. MPO a anjeneral kenbe yon peryòd revizyon piblik 21 jou anvan li pran aksyon final sou yon amannman. Nan sikonstans ekstraòdinè, MPO a ka vote pou diminye peryòd egzamen piblik la a yon minimòm de 15 jou. Modifikasyon ak ajisteman administratif yo minè epi an  jeneral pa jistifye yon peryòd egzamen piblik.

 

RETE ENPLIKE AK TIP LA

Patisipasyon piblik la se yon aspè enpòtan nan pwosesis planifikasyon transpò a. Tanpri vizite bostonmpo.org pou plis enfòmasyon sou MPO a, pou wè tout TIP la, epi pou soumèt kòmantè w yo. Ou ka vle enskri tou pou mizajou ak avi pa imel lè w vizite bostonmpo.org/subscribe epi soumèt enfòmasyon kontak ou. Pou mande yon kopi TIP la nan fòma aksesib, tanpri kontakte anplwaye MPO a nan nenpòt nan mwayen sa yo:

 

Pastal: Boston Region MPO c/o CTPS MPO Activities Group, 10 Park Plaza, Suite 2150, Boston, MA 02116-3968

 

Telefòn: 857.702.3700 (vwa)

Pou moun ki gen difikilte pou tande oswa pou pale, konekte atravè sèvis MassRelay eta a :

 

Imèl : publicinfo@ctps.org

 

Rezime Egzekitif TIP Ane Fiskal Federal 2025–29 la disponib tou an tradiksyon: