Tóm Tắt Thực Hiện

Giới thiệu

Kế hoạch vốn 5 năm của Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (Boston Region Metropolitan Planning Organization, MPO), Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP) trong Các Năm Tài Chính Liên Bang (Federal Fiscal Years, FFY) 2025–29 Transportation Improvement Program (TIP), là chương trình đầu tư ngắn hạn đối với hệ thống giao thông của khu vực. Được định hướng bằng tầm nhìn, các mục đích và mục tiêu của MPO Khu Vực Boston, chương trình TIP ưu tiên các dự án đầu tư bảo tồn hệ thống giao thông hiện tại ở điều kiện tốt, cung cấp khả năng giao thông an toàn và đáng tin cậy đối với mọi phương tiện, cải thiện sinh kế, hỗ trợ không khí sạch và các cộng đồng khỏe mạnh, tăng cường sự bình đẳng, khả năng phục hồi, và tính bền vững, và cải thiện khả năng di chuyển trong toàn khu vực. Những dự án đầu tư này tài trợ cho những cải thiện trục đường xá và giao lộ, bảo dưỡng và mở rộng hệ thống giao thông công cộng, xây dựng đường dành cho mục đích sử dụng chung, cải thiện "dặm đầu-dặm cuối" dành cho người sử dụng phương tiện giao thông tích cực, và tái thiết xa lộ chính.

 

MPO Khu Vực Boston được hướng dẫn bởi một ủy ban gồm 22 thành viên với đại diện của các cơ quan tiểu bang, các tổ chức khu vực, và các thành phố. Thẩm quyền của nó mở rộng khoảng từ Boston phía bắc đến Ipswich, phía nam đến Marshfield, và phía tây đến các đô thị dọc theo đường liên tiểu bang Interstate 495. Mỗi năm, MPO tiến hành một quy trình để quyết định cách thức sử dụng quỹ giao thông liên bang cho các dự án vốn. Nhân Viên Quy Hoạch Giao Thông Trung Ương (Central Transportation Planning Staff, CTPS), và nhân sự của MPO, quản lý quy trình phát triển TIP.

 

Nhân viên MPO điều phối quy trình đánh giá các yêu cầu tài trợ dự án, đề xuất lập chương trình cho các dự án hiện tại và các dự án mới dựa trên mức tài trợ dự kiến, hỗ trợ ủy ban MPO trong việc phát triển một tài liệu TOP dự thảo và tạo điều kiện cho công chúng xem xét bản dự thảo trước khi ủy ban MPO ký tài liệu cuối cùng.

 

Các Dự Án Đầu Tư TIP Cho FFY 2025–29

Danh sách dự án TIP hoàn chỉnh khả dụng ở Chương 3 của tài liệu này và được cung cấp trực tuyến tại bostonmpo.org/tip. Các bảng TIP cung cấp thông tin chi tiết về cách phân bổ tài trợ cho từng dự án theo chương trình và chương trình đầu tư vốn. Các bảng này được tổ chức theo năm tài chính liên bang và được nhóm theo các chương trình xa lộ và giao thông công cộng.

 

Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP tài trợ cho các dự án giao thông ưu tiên được xúc tiến bởi Sở Giao Thông Massachusetts (Massachusetts Department of Transportation, MassDOT) và các thành phố và thị trấn trong Khu Vực Boston. Chương trình chủ yếu được thiết kế để bảo tồn và hiện đại hóa mạng lưới đường xá hiện hữu bằng cách tái thiết đường xá, lát lại các xa lộ, và thay cầu.

 

Tại Massachusetts, tài trợ của Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ, được phân bổ bởi Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang và được MassDOT phân phối, được cấp cho các dự án trong các chương trình khác nhau trên toàn tiểu bang, các khoản thanh toán Grant Anticipation Notes (GANs), và các Mục Tiêu Khu Vực cho các MPO của tiểu bang. Trong chương trình TIP cho FFY 2025-29, chương trình đường xá, cầu, và đường dành cho xe đạp và người đi bộ chiếm gần 2,37 tỉ dollar trong tài trợ cho khu vực Boston. Tài trợ Mục Tiêu Khu Vực được cung cấp cho MPO có thể được lên chương trình chương trình theo quyết định của từng MPO, trong khi MassDOT có quyền đề xuất các chương trình đề nghị của nó cho các chương trình toàn tiểu bang, chẳng hạn như các chương trình liên quan đến sửa chữa cầu và bảo dưỡng xa lộ liên tiểu bang.

 

Chương Trình Giao Thông Công Cộng

Chương Trình Giao Thông Công Cộng của TIP cung cấp tài trợ cho các dự án và chương trình giải quyết nhu cầu vốn được ưu tiên bởi 3 cơ quan giao thông công cộng trong khu vực: Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA), Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Cape Ann (Cape Ann Transportation Authority, CATA), và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông MetroWest (MetroWest Regional Transit Authority, MWRTA). Chương Trình Giao Thông Công Cộng chủ yếu được thiết kế để đạt được và duy trì điều kiện tốt cho tất cả tài sản trong toàn bộ hệ thống giao thông công cộng.

 

Chương trình TIP cho FFY 2025-29 gồm có 4,05 tỉ dollar đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng cho các cơ quan giao thông công cộng trong khu vực Boston MPO để hỗ trợ điều kiện tốt, hiện đại hóa các hệ thống giao thông công cộng, và tăng cường tiếp cận hệ thống giao thông công cộng. Ngoài ra, kể từ năm FFY 2025, MPO sẽ phân bổ 2,5 triệu dollar quỹ Mục Tiêu Khu Vực hàng năm cho chương trình đầu tư Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng mới của nó. Chương trình này nhằm phát huy các dự án đầu tư được thực hiện thông qua Chương Trình Giao Thông Công Cộng bằng cách sử dụng một phần tài trợ Chương Trình Xa Lộ để đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng của dự án giao thông công cộng trong khu vực. MPO đang tài trợ cho các dự án giao thông công cộng trong FFY 2025 sử dụng 2,5 triệu dollar dành riêng và thặng dư quỹ khả dụng trong năm đó, như được nêu chi tiết trong Bảng ES-1. Trong những năm tiếp theo, MPO đã dành ra 5 triệu dollar cho FFY 2026 và 6,5 triệu dollar hàng năm trong FFY 2027 đến 2029 cho chương trình đầu tư Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng.

 

Chi Tiết Về Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực

Trong năm FFY 2025–29, MPO Khu Vực Boston có kế hoạch tài trợ 70 dự án trong quỹ Mục Tiêu Khu Vực của nó. Tổng cộng, 32 dự án mới đã được thêm vào Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO trong chu kỳ TIP này. 32 dự án này bao gồm 10 dự án trong chương trình đầu tư Kết Nối Cộng Đồng; 8 dự án trong chương trình đầu tư Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng; 6 trong một chương trình thí điểm tài trợ dự án trong FFY 2025; và 2 dự án được liệt kê trong Kế Hoạch Giao Thông Dài Hạn (LRTP) của MPO, Destination 2050, sẽ nhận được tài trợ thiết kế ban đầu trong FFY 2026. 6 dự án đường bộ đã được tài trợ mới để thi công trong Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực TIP trong FFY 2025–29, bao gồm 2 dự án trước đây được liệt kê theo Chương Trình Xa Lộ Toàn Tiểu Bang của MassDOT. Chi tiết về các dự án này được cung cấp trong Bảng ES-1.


Bảng ES-1
Các Dự Án Mục Tiêu Khu Vực Được Tài Trợ Trong Chương Trình FFY 2025–29

Tên Dự Án

Người đề xướng

Chương Trình Đầu Tư MPO

FFY Tài Trợ

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Được Lên Chương Trình trong FFY 2025-29 

Arlington- Thiết Kế Đường Phố Hoàn Chỉnh Broadway

Arlington

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2025

$1.395.000

Arlington- Lắp Đặt 123 Giá Để Xe Đạp và Các Vật Liệu Liên Quan

Arlington

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$90.878

Arlington- Cải Thiện Trường Stratton (Safe Routes to School)

MassDOT

Xe Đạp và Người Đi Bộ

2025

$1.625.250

Boston- Thay Thế và Điện Khí Hóa Trạm Bluebikes, 12 Trạm

Boston

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$590.348

Boston - Điều Chỉnh Mục Đích Sử Dụng Trụ Đồng Hồ Đậu Xe Một Chỗ cho 1.600 Giá Để Xe Đạp

Boston

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$379.470

Brookline - Duy Trì Điều Kiện Tốt Cho Bluebikes, 3 Trạm và 62 Pedal Bikes

Brookline

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$200.000

Cambridge- Duy Trì Điều iện Tốt Cho Bluebikes, 8 Trạm và 65 Pedal Bikes

Cambridge

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$385.456

CATA - Hiện Đại Hóa Cơ Sở CATA Gloucester

CATA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025

$1.293.000

CATA- Nâng Cấp Giá Vé Cho Khách Hàng ADA và Dial-A-Ride

CATA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025

$65.000

CATA- Thay Xe (4 Xe)

CATA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025-26

$2.460.000

Chelsea-Revere- Dự Án Thí Điểm Giao Thông Công Cộng Vi Mô Theo Yêu Cầu Trong Khu Vực

Chelsea
Revere

Kết Nối Cộng Đồng

2025-28

$1.413.735

Framingham- Chris Walsh Trail, Giai Đoạn 2 [Chỉ Thiết Kế]

Framingham

Xe Đạp và Người Đi Bộ

2025

$850.000

Holliston- Cải Thiện Giao Lộ tại Route 16 và Whitney Street [Chỉ Thiết Kế]

Holliston

Cải Thiện Giao Lộ

2025

$250.000

Malden- Các Làn Xe Đạp Canal Street

Malden

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$81.250

Marlborough- Tái Thiết Granger Boulevard [Chỉ Thiết Kế]

Marlborough

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2025

$1.215.000

MBTA- Cải Thiện Khả Năng Tiếp Cận Trạm Central Square (Cambridge)

MBTA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025

$5.000.000

MBTA- Cải Thiện Khả Năng Tiếp Cận và Hoạt Động của Nubian Square (Boston)

MBTA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025

$5.000.000

MBTA- Hiện Đại Hóa Systemwide Pedal and Park (Alewife, Ashmont, Braintree, Davis Square, Forest Hills, Malden Center, Nubian, Oak Grove, Route 128, Salem, South Station, Wollaston, và Wonderland)

MBTA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025

$2.500.000

Medford– Kết Nối Tuyến Đường Sử Dụng Chung tại Route 28/Đường Hầm Wellington

MassDOT

Xe Đạp và Người Đi Bộ

2025

$5.509.294

MWRTA- Sáng Kiến Tái Thiết Kế Công Bằng tại Blandin Hub

MWRTA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025-26

$2.500.000

MWRTA- Mua Sắm Ba Xe Buýt 29 Foot

MWRTA

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng

2025

$1.980.000

Norfolk-Wrentham-Walpole- Lắp Đặt Tuyến Đường Sử Dụng Chung (Metacomet Greenway) [Chỉ Thiết Kế]

Norfolk
Walpole Wrentham

Xe Đạp và Người Đi Bộ

2025

$1.550.000

Revere- Mở Rộng Bluebikes đến Northern Strand (Salem Street tại North Marshall Street) và Công Viên Griswold

Revere

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$169.000

Scituate- Lắp Đặt 25 Giá Để Xe Đạp

Scituate

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$22.800

Sherborn- Tái Thiết Route 27 và Route 16 [Chỉ Thiết Kế]

Sherborn

Cải Thiện Giao Lộ

2025

$900.000

Somerville- Duy Trì Điều Kiện Tốt Cho Bluebikes, 13 Trạm

Somerville

Kết Nối Cộng Đồng

2025

$278.127

Framingham- Thiết Kế Cải Thiện Giao Lộ tại Route 126/135/MBTA và Đường Sắt CSX

Framingham

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

2026

$1.400.000

Lexington- Thiết Kế Cải Thiện An Toàn tại Nút Giao Interstate 95 và Route 4/225

Lexington

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng

2026

$1.650.000

Quincy- Cải Thiện Giao Lộ tại Willard Street và Ricciuti Drive

Quincy

Cải Thiện Giao Lộ

2026

$1.885.352

Bellingham- Cải Tạo Đường Xá của Route 126 (Hartford Road), từ 800 foot về phía bắc của đoạn đường nối I-495 NB đến tuyến Medway town, bao gồm B-06-017.

Bellingham

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2029-30

*$8.340.000

Ipswich- Tái Thiết Đường Argilla Road

Ipswich

Đường Phố Hoàn Chỉnh

2029-30

*$3.000.000

Sudbury-Framingham- Xây Dựng Đường Dành Cho Xe Đạp ở Bruce Freeman Rail Trail, từ Giao Lộ Sudbury Diamond Railroad đến Eaton Road West

Sudbury

Xe Đạp và Người Đi Bộ

2029-30

*$4.263.000

Tổng

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

$51.107.417

 

 

Lưu ý: Các số tiền tài trợ trong bảng này gồm có cả tài trợ liên bang và không phải của liên bang, bao gồm các số tiền để bù trừ.

* Các dự án này được tài trợ bắt đầu từ FFY 2029 của chương trình TIP, với nguồn tài trợ bổ sung dự kiến sẽ được lập chương trình trong năm FFY 2030 của chương trình TIP trong FFY 2026–30.
ADA = Americans with Disabilities Act (Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật). CATA = Cape Ann Transportation Authority (Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Cape Ann). FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MassDOT = Massachusetts Department of Transportation (Sở Giao Thông Massachusetts). MBTA = Massachusetts Bay Transportation Authority (Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vịnh Massachusetts). MWRTA = MetroWest Regional Transit Authority (Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Khu Vực MetroWest). N/A = not available (không áp dụng). NB = hướng bắc. TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.


 

Việc ký Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (BIL) vào ngày 15 tháng 11, 2021, đã tăng số tiền tài trợ Mục Tiêu Khu Vực khả dụng cho MPO Khu Vực Boston trong kỳ TIP trong FFY 2024–28 lên khoảng 9 phần trăm so với mức tài trợ trong kỳ TIP FFY 2023–27. Mức tài trợ này được duy trì trong quá trình phát triển TIP FFY 2025–29 này.

 

Phần lớn tài trợ khả dụng được MPO phân bổ trong kỳ TIP FFY 2025-29 là vào năm thứ năm và cuối cùng của TIP, FFY 2029. Trong quá trình phát triển TIP FFY 2025–29, MPO đã có số tiền tài trợ đáng kể để lên chương trình cho các năm FFY 2025, 2026, và 2029.  Tuy nhiên, có sự thiếu hụt kinh phí trong các năm FFY 2027 và 2028 do việc lên chương trình cho 14 dự án bị trì hoãn.

 

Các dự án đã được lên chương trình trong TIP để nhận tài trợ Mục Tiêu Khu Vực không thể được đẩy nhanh để sử dụng nguồn tài trợ thặng dư trong các năm FFY 2025 và 2026, do đó MPO đã làm việc với MassDOT, MBTA, MWRTA, và CATA để xác định các dự án khác có thể được tài trợ trong những năm đó. Cùng nhau, các cơ quan này đã giới thiệu hơn 13 dự án cho MPO xem xét, từ đó MPO đã chọn 11 dự án để tài trợ trong chương trình Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng trong các năm FFY 2025 và 2026:

 

MPO cũng đã bỏ phiếu tài trợ cho hai dự án trong năm FFY 2025 trước đây đã được đưa vào Chương Trình Xa Lộ Toàn Tiểu Bang của MassDOT:

 

Vì nhiều dự án trong số này được xác định muộn hơn trong vòng đời đánh giá dự án—có nghĩa là vài tháng sau chu kỳ gửi dự án thông thường—thông tin tính điểm được đưa vào TIP với độ trễ nào đó so với các hạng mục dự án khác. Mặc dù các dự án này được xác định quá muộn trong chu kỳ TIP để được đánh giá định lượng bằng các tiêu chí tính điểm của MPO, nhưng các dự án này rất phù hợp về mặt chất lượng với nhiều mục tiêu của MPO, bao gồm tăng cường an toàn và khả năng tiếp cận cho xe đạp và người đi bộ, và mở rộng khả năng tiếp cận và duy trì điều kiện tốt của hệ thống giao thông công cộng của khu vực. Những dự án này có thể được tính điểm bằng cách sử dụng các tiêu chí tính điểm của MPO trong một chu kỳ TIP sau này.

 

Ngoài việc chọn ra các dự án, một số quyết định quan trọng khác đã được MPO đưa ra trong quá trình soạn thảo Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực FFY 2025-29:

 

 

 

Hình ES-1 minh họa quỹ Mục Tiêu Khu Vực cho năm FFY 2025–29 được phân bổ như thế nào trong khắp các chương trình đầu tư của MPO. Như bảng này cho thấy, Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston chủ yếu được thiết kế để cải thiện khả năng di động và sự an toàn đối với mọi phương thức giao thông thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Đường Phố Hoàn Chỉnh. Một phần lớn tài trợ của MPO cũng hỗ trợ hiện đại hóa các trục đường quan trọng trong khu vực và cơ sở hạ tầng giao thông công cộng thông qua các khoản đầu tư vào các dự án Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng và Cải Cách Giao Thông Công Cộng. MPO cũng quyết định để lại khoảng 4,8 triệu dollar chưa lên chương trình.


 

 

 

Hình ES-1
Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực của TIP cho FFY 2025-29 bởi Chương Trình Đầu Tư của MPO
 

 Pie chart

 

 

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MPO = metropolitan planning organization (tổ chức quy hoạch đô thị). TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Bên cạnh việc phân bổ tài trợ trong khắp các chương trình đầu tư của MPO được liệt kê bên trên, Bảng ES-2 mô tả chi tiết thêm về số dự án và việc phân bổ tài trợ cho mỗi chương trình trong TIP cho FFY 2025–29. Như lưu ý trong Hình ES-1, MPO đã lên chương trình cho hơn 99 phần trăm tài trợ khả dụng của nó trong 5 năm. Thông tin chi tiết bổ sung về mọi dự án được tài trợ thông qua chương trình Mục Tiêu Khu Vực của MPO được cung cấp trong Chương 3.

 


 

 

Bảng ES-2
Tóm Tắt Đầu Tư Mục Tiêu Khu Vực của MPO Khu Vực Boston trong FFY 2025–29

Chương Trình Đầu Tư MPO

Số Dự Án

Số Tiền Mục Tiêu Khu Vực Theo Chương Trình

Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ

10

$69.238.369

Kết Nối Cộng Đồng (được phân bổ cho các dự án)

16

$5.154.222

Kết Nối Cộng Đồng (chưa được phân bổ cho các dự án)*

Không Áp Dụng

$15.423.415

Đường Phố Hoàn Chỉnh

21

$334.236.398

Cải Thiện Giao Lộ

8

$47.155.319

Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng—Đường Bộ

4

$171.860.000

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng (được phân bổ cho các dự án)

11

$55.548.000

Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng (chưa được phân bổ cho các dự án)

Không Áp Dụng

$24.500.000

Chưa lên chương trình

Không Áp Dụng

$4.812.578

Tổng

70

$727.928.301

 

Lưu ý: Các số tiền tài trợ trong bảng này gồm có cả tài trợ liên bang và không phải của liên bang, bao gồm các số tiền để bù trừ.

* Số tiền này bao gồm 7 triệu dollar tài trợ BikeShare Support bắt đầu từ năm FFY 2026.

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MPO = metropolitan planning organization (tổ chức quy hoạch đô thị). N/A = not available (không áp dụng).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

 

Khi đưa ra quyết định về dự án nào cần tài trợ, MPO không chỉ cân nhắc cách thức phân bổ tiền cho từng chương trình đầu tư so với các mục tiêu tài trợ được đặt ra trong Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn (Long-Range Transportation Plan, LRTP) hiện tại của MPO. TIP FFY 2025–29 là chương trình đầu tiên dựa trên thông tin từ LRTP Destination 2050, được MPO thông qua vào năm 2023. Các mục tiêu tài trợ cho các chương trình đầu tư được đặt ra trong LRTP phản ánh các loại dự án mà MPO muốn tài trợ để giúp nó đạt được các mục đích và mục tiêu cho khu vực, từ việc cải thiện sự an toàn cho tất cả người sử dụng đến việc thúc đẩy tính di động và tính dễ tiếp cận trong khắp khu vực. Thông tin bổ sung về các mục đích và mục tiêu của MPO được cung cấp trong Chương 1, và một sự so sánh giữa các mục tiêu chương trình đầu tư LRTP và các mức tài trợ chương trình trong TIP cho FFY 2025-29 được cho biết trong Hình ES-2.

 

Hình ES-2
TIP cho FFY 2025-29: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Mục Tiêu Chương Trình Đầu Tư LRTP

 

Bar chart

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). LRTP = Quy Hoạch Giao Thông Dài Hạn. TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Các dự án đầu tư được thực hiện trong TIP cho FFY 2025–29 sẽ được triển khai ở 48 thành phố và thị trấn trong khắp khu vực Boston, từ các cộng đồng lõi trong mật độ cao đến việc phát triển thêm các khu ngoại ô từ trung tâm thành phố. Hình ES-3 minh họa sự phân bổ tài trợ Mục Tiêu Khu Vực giữa 8 tiểu vùng trong thẩm quyền của MPO Khu Vực Boston, như xác định bởi Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị (Metropolitan Area Planning Council, MAPC). Hình này cũng cho thấy việc phân bổ tài trợ so sánh thế nào với các số liệu chính để đánh giá nhu cầu tài trợ theo tiểu vùng, bao gồm phần trăm dân số, việc làm trong khu vực, và số dặm đường được Liên Bang Tài Trợ trong từng tiểu vùng.


 

 

 

Hình ES-3
TIP cho FFY 2025-29: Các Mức Tài Trợ Mục Tiêu Khu Vực So Với Các Chỉ Báo Quan Trọng

Bar chart

 

 

 

Lưu ý: Các khoản tiền chưa lên chương trình và các khoản tiền được giữ lại cho Các Chương Trình Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng và Kết Nối Cộng Đồng của MPO không được bao gồm trong hình này.

FFY = federal fiscal year (năm tài chính liên bang). MAGIC = Minuteman Advisory Group on Interlocal Coordination (Nhóm Cố Vấn Minuteman về Phối Hợp Liên Địa Phương). MAPC = Metropolitan Area Planning Council (Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị). MetroWest = MetroWest Regional Collaborative. NSPC = North Suburban Planning Council (Hội Đồng Quy Hoạch Ngoại Ô Phía Bắc). NSTF = North Shore Task Force. SSC = South Shore Coalition. SWAP = South West Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Tây Nam). TIP = Transportation Improvement Program (Chương Trình Cải Thiện Giao Thông). TRIC = Three Rivers Interlocal Council (Hội Đồng Liên Địa Phương Three Rivers).

Nguồn: MPO Khu Vực Boston.

 

Thông tin bổ sung về sự phân bổ địa lý của tài trợ Mục Tiêu Khu Vực trong khắp khu vực, bao gồm phân tích tài trợ theo thành phố, được bao gồm trong Phụ Lục D.

 

Tài Trợ cho TIP FFY 2025–29

Chương Trình Xa Lộ

Chương Trình Xa Lộ của TIP được phát triển với sự giả định rằng tài trợ liên bang cho tiểu bang sẽ nằm trong khoảng 818 triệu dollar đến 882 triệu dollar mỗi năm trong 5 năm tới. Những số tiền này bao gồm các khoản tiền ban đầu sẽ được dành ra bởi MassDOT để thanh toán cho Chương Trình Cầu Tăng Tốc (Accelerated Bridge Program) và không bao gồm các số tiền để bù trừ bắt buộc. Các mức tài trợ cho Chương Trình Xa Lộ của TIP FFY 2025-29 thể hiện mức tăng khoảng 2 phần trăm so với các mức trong TIP FFY 2024-28.

 

Quy trình quyết định cách sử dụng tài trợ liên bang này trong khu vực Boston thực hiện theo một số bước. Trước tiên, MassDOT dành tài trợ cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ Grant Anticipation Notes (GAN) cho Chương Trình Accelerated Bridge; các khoản thanh toán GAN nằm trong khoảng từ 122 triệu dollar đến 134 triệu dollar mỗi năm trong 2 năm đầu của chương trình TIP này. Các khoản thanh toán GAN cho Chương Trình Accelerated Bridge dự kiến sẽ kết thúc vào năm FFY 2026 nhưng sẽ tăng trở lại vào năm FFY 2032 (trong các chu kỳ TIP trong tương lai) để cung cấp các khoản thanh toán dịch vụ nợ cho Chương Trình Next Generation Bridge của MassDOT.

 

Các số tiền còn lại của Chương Trình Xa Lộ Được Liên Bang Tài Trợ được lập ngân sách để hỗ trợ các ưu tiên của tiểu bang và khu vực (có nghĩa là MPO). Trong TIP FFY 2025-29, 1,09 tỉ dollar đến 1,18 tỉ dollar khả dụng mỗi năm cho chương trình trong toàn tiểu bang, bao gồm cả số tiền liên bang và số tiền bù trừ của địa phương. Theo thông lệ MassDOT cung cấp số tiền đối ứng không phải của liên bang (cũng có thể được cung cấp bởi các tổ chức khác); như thế, các dự án thường được tài trợ bằng 80 phần trăm số tiền của liên bang và 20 phần trăm số tiền của tiểu bang, tùy vào chương trình tài trợ. Số tiền đối ứng cần thiết cho thiết kế dự án, mua vốn, và các dự án dịch vụ vận hành do thành phố khởi xướng thường do người đề xuất dự án chịu.

 

Tiếp theo, MassDOT phân bổ tài trợ trong khắp các phân loại tài trợ sau đây:

 

Sau khi tính đến các khoản hoàn trả GAN, điều chỉnh kế hoạch, và một số hạng mục khác, MassDOT phân bổ khoảng một phần ba tổng kinh phí theo công thức lõi do Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (FHWA) phân bổ cho 13 MPO của tiểu bang để lên chương trình. Tài trợ tùy ý này đối với các MPO được phân bổ lại theo công thức để xác định số tiền Mục Tiêu Khu Vực. MPO Khu Vực Boston nhận được phần tài trợ MPO lớn nhất trong tiểu bang, với khoảng 43 phần trăm số tiền Mục Tiêu Khu Vực của Massachusetts được phân bổ cho khu vực này. MassDOT phát triển các mục tiêu này với sự tham vấn ý kiến của Hiệp Hội Các Cơ Quan Quy Hoạch Khu Vực Massachusetts (Massachusetts Association of Regional Planning Agencies, MARPA). Chương trình TIP này được lên chương trình với giả định rằng MPO Khu Vực Boston sẽ có từ 125 triệu dollar đến 161 triệu dollar mỗi năm cho số tiền Mục Tiêu Khu Vực, gồm có tài trợ của liên bang và tài trợ của tiểu bang để bù trừ địa phương.

 

Mỗi MPO có thể quyết định cách ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực của nó. Vì tài trợ Mục Tiêu Khu Vực là một tập hợp con của Chương Trình Xa Lộ, MPO thường lên chương trình cho đa phần tài trợ cho các dự án đường xá; tuy nhiên, MOP đã siết các phần tài trợ xa lộ của nó cho Chương Trình Giao Thông Công Cộng đối với cá dự án mở rộng hệ thống giao thông công cộng và thông qua Các Chương Trình Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng và Kết Nối Cộng Đồng của nó. Chương Trình Xa Lộ của TIP mô tả chi tiết các dự án sẽ nhận được tài trợ Mục Tiêu Khu Vực từ MPO Khu Vực Boston và các dự án cơ sở hạ tầng toàn tiểu bang trong khu vực Boston. Chi tiết về các dự án đầu tư này được mô tả trong Chương 3.

 

Chương Trình Giao Thông Công Cộng

Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) phân bổ ngân quỹ được lên chương trình trong Chương Trình Giao Thông Công Cộng TIP theo công thức. 3 cơ quan quản lý giao thông khu vực trong khu vực MPO Khu Vực Boston là các đơn vị nhận tài trợ này là MBTA, CATA, và MWRTA. MBTA, với chương trình giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng rộng khắp của nó, là đơn vị nhận tài trợ được ưu tiên nhận tài trợ chương trình giao thông công cộng liên bang trong khu vực.

 

Luật giao thông liên bang hiện hành, BIL phân bổ tài trợ cho các dự án giao thông công cộng thông qua các chương trình thể thức sau đây:

 

Quy Trình Phát Triển TIP

Tổng quan

Khi xác định dự án nào cần tài trợ thông qua quy trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, các thành viên MPO hợp tác với các thành phố, cơ quan tiểu bang, công chúng, các nhóm vận động, và các bên liên quan khác. Ủy ban MPO sử dụng các tiêu chí đánh giá trong quy trình tuyển chọn dự án của nó để giúp xác định và ưu tiên các dự án thúc đẩy tiến độ trong 6 lĩnh vực mục tiêu của MPO.

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các lĩnh vực mục tiêu của MPO trên trang web Destination 2050 tại bostonmpo.org/destination2050/.

 

Ngoài ra, MPO đã lập ra các chương trình đầu tư, được thiết kế để chuyển hướng tài trợ Mục Tiêu Khu Vực vào các lĩnh vực ưu tiên của MPO trong 20 năm tới, để giúp đạt được các mục tiêu này. Các chương trình đầu tư như sau:

 

Các dự án mà MPO chọn nhận tài trợ Mục Tiêu Khu Vực thông qua quy trình phát triển TIP được bao gồm trong một trong 6 chương trình đầu tư được liệt kê bên trên. Thông tin bổ sung và mô tả về các chương trình đầu tư của MPO được cung cấp ở Chương 2.

 

MPO kết hợp các phương pháp thực hành quy hoạch và lên chương trình dựa trên hiệu năng (PBPP) vào quy trình phát triển TIP và các quy trình khác của nó. Các phương pháp thực hành này được thiết kế để giúp chuyển hướng tài trợ MPO sang việc đạt được các kết quả cụ thể và có thể đo lường cho hệ thống giao thông. Các khoản đầu tư của MPO liên quan trực tiếp đến khuôn khổ PBPP và thúc đẩy các mục tiêu và mục đích hiệu suất của MPO. Với sự phát triển của TIP FFY 2025-29, MPO đã tận dụng khả năng tài trợ trong tất cả các năm tài chính liên bang để lập chương trình cho các dự án mới nhằm giải quyết tính đáng tin cậy của hệ thống giao thông công cộng, an toàn giao thông cho tất cả người dùng, tình trạng cầu NHS, và các ưu tiên khác. MPO sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ hơn các mục tiêu hiệu năng, các quyết định đầu tư của nó, và các hoạt động theo dõi và đánh giá. Thông tin bổ sung về PBPP được cung cấp trong Chương 4 và trong Phụ Lục A (Bảng A-2).

 

Tiếp Ngoại và Thu Thập Dữ Liệu

Quy trình tiếp ngoại bắt đầu vào đầu năm tài chính liên bang. Các thành phố và thị trấn chỉ định người liên hệ TIP và bắt đầu phát triển một danh sách các dự án ưu tiên sẽ được cân nhắc tài trợ liên bang, và nhân viên MPO yêu cầu nhân viên của các thành phố và thị trấn trong khu vực xác định các dự án ưu tiên của họ. Nhân viên MPO soạn yêu cầu tài trợ dự án thành một Tập Hợp Các Dự Án (Universe of Projects), một danh sách tất cả dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng được xác định là các ứng viên tiềm năng để nhận tài trợ thông qua TIP. Trong quá trình phát triển TIP FFY 2025–29, nhân viên cũng bắt đầu theo dõi các dự án Kết Nối Cộng Đồng tiềm năng trong Tập Hợp Dự Án (Universe of Projects).

 

Các dự án Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng thường không được liệt kê trong Tập Hợp Dự Án là các dự án ưu tiên. Thay vào đó, các dự án từ các cơ quan quản lý giao thông công cộng khu vực thường được xác định trong quy trình phát triển chương trình hàng năm của họ. Vào mùa thu của chu kỳ TIP này, MPO đã mời các cơ quan quản lý giao thông công cộng khu vực nộp đơn yêu cầu tài trợ từ chương trình Cải Cách Hệ Thống Giao Thông Công Cộng mới. MPO cũng đã trưng cầu các dự án giao thông công cộng bổ sung sau này trong quá trình phát triển TIP FFY 2025–29 để tận dụng nguồn tài trợ sẵn có trong FFY 2025 và 2026.

 

Danh sách Tập Hợp gồm có các dự án ở các mức sẵn sàng khác nhau, từ các dự án với công tác kỹ thuật và thiết kế quan trọng đã hoàn tất đến các dự án vẫn còn sớm trong giai đoạn hình thành ý tưởng hoặc lên kế hoạch. Nhân viên MPO thu thập dữ liệu về từng dự án trong danh sách Tập Hợp để các dự án có thể được đánh giá.

 

Đánh Giá Dự Án

Nhân viên MPO đánh giá các dự án dựa trên việc chúng đạt được các mục tiêu của MPO hiệu quả ở mức nào. Để nhân viên MPO tiến hành đánh giá dựa án hoàn chỉnh, các dự án Mạng Lưới Xe Đạp và Kết Nối Dành Cho Người Đi Bộ, Đường Phố Hoàn Chỉnh, Cải Thiện Giao Lộ, và Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng phải có một báo cáo thiết kế chức năng hoặc kế hoạch dự án phải gồm có mức chi tiết được xác định trong một báo cáo thiết kế chức năng. Báo cáo thiết kế chức năng thường được chuẩn bị khi một dự án gần đạt đến 25 phần trăm giai đoạn thiết kế. Để hoàn thành đánh giá đối với các dự án đang được xem xét thông qua Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của MPO, những người đề xướng dự án phải nộp một đơn đăng ký hoàn chỉnh cho nhân viên MPO.

 

Để đối phó với sự gia tăng chi phí đáng kể trong các kỳ TIP gần đây đối với các dự án đã được lên chương trình để tài trợ, ban quản trị MPO đã thành lập một ủy ban sau kỳ TIP FFY 2022–26 để tìm hiểu thêm các nguyên nhân của việc tăng chi phí dự án và đưa ra các thay đổi chính sách của MPO để hỗ trợ thực hiện dự án đáng tin cậy hơn. Ủy Ban Đặc Biệt về Chi Phí Dự Án TIP bắt đầu làm việc vào tháng 6 năm 2021 và đưa ra một loạt các khuyến cáo chính sách cho toàn bộ ban quản trị của MPO vào tháng 9, 2021. Những thay đổi này đã được MPO chính thức thông qua vào ngày 4 tháng 11, 2021 và có hiệu lực để phát triển TIP FFY 2025-29.

 

Trong số những thay đổi khác, MPO đã chọn điều lệ hóa hóa chính sách của mình yêu cầu những người đề xuất dự án phải nộp thiết kế 25 phần trăm và có được ước tính chi phí cập nhật cho các dự án của họ trước khi được lên chương trình trong TIP. Mặc dù chính sách mới này có hiệu lực cho chu kỳ TIP FFY 2025–29, MPO mong muốn duy trì tính linh hoạt cho ngưỡng này; tiến độ thiết kế được những người đề xướng các dự án được chọn trình bày kể từ khi đơn đăng ký tài trợ của họ trong TIP FFY 2024–28 cho thấy sự sẵn sàng đầy đủ để lên chương trình trong những năm bên ngoài của TIP FFY 2025–29.

 

Kết quả đánh giá đối với tất cả dự án được trình bày cho các thành viên ủy ban MPO để xem xét lập chương trình trong TIP. Điểm số dự thảo được chia sẻ trực tiếp với những người đề xướng dự án, tại thời điểm đó những người đề xướng được khuyến khích xem lại điểm số và cho biết ý kiến phản hồi để nhân viên MPO có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào để đạt được kết quả cuối cùng thích hợp. Một khi những người đề xướng xem lại điểm số của họ, kết quả tính điểm cuối cùng được đăng trên website của MPO nơi các thành viên MPO, quan chức thành phố, và công chúng có thể xem xét chúng.

 

Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP

Một bước quan trọng tiến tới lập chương trình TIP diễn ra ở khoảng giữa trong chu kỳ phát triển TIP tại một cuộc họp—được gọi là Ngày Sẵn Sàng Thực Hiện TIP—mà cả nhân viên của MassDOT và MPO đều tham dự. Tại cuộc họp này, những người quản lý dự án của MassDOT cung cấp thông tin cập nhật về chi phí và thay đổi lịch liên quan đến các dự án đang được lên chương trình. Các chi phí và thay đổi lịch này phải được cân nhắc khi nhân viên MPO giúp ủy ban MPO xem xét thông tin cập nhật đối với các năm đã lên chương trình của chương trình TIP, cũng như bổ sung các chương trình mới vào năm ngoài cùng của TIP.

 

Trong số các chính sách mới khác do Ủy Ban Đặc Biệt về Chi Phí Dự Án TIP đưa ra, ban quản trị MPO đã thông qua chính sách yêu cầu những người đề xuất các dự án nào có chi phí tăng từ 25 phần trăm trở lên (đối với các dự án có chi phí dưới 10 triệu dolar) hoặc 2,5 triệu dollar trở lên (đối với các dự án có chi phí trên 10 triệu dollar) trình bày lý do tăng chi phí này cho ban quản trị MPO. Sau đó MPO sẽ so sánh các dự án này—ở mức chi phí mới—với các dự án khác và cân nhắc đánh giá hiệu quả chi phí này trước khi đưa ra quyết định có tài trợ cho các dự án ở mức chi phí cao hơn hay không. Những thay đổi về chi phí này thường được tiết lộ nhiều nhất qua các nội dung thảo luận giữa nhân viên MassDOT và nhân viên MPO trong Ngày Sẵn Sàng Thực hiện TIP, giúp cho chính sách mới này là đặc biệt phù hợp trong giai đoạn phát triển TIP này.

 

Khuyến Cáo của Nhân Viên và Chương Trình TIP Dự Thảo

Sử dụng kết quả đánh giá và thông tin về tính sẵn sàng của dự án (có nghĩa là dự án được thiết kế đầy đủ và sẵn sàng thi công ở mức độ nào), nhân viên MPO chuẩn bị một khuyến cáo hoặc một loạt tình huống chương trình cho cách lập chương trình tài trợ Mục Tiêu Khu Vực trong chương trình TIP. Những cân nhắc khác, như một dự án có được đưa vào LRTP, giải quyết một nhu cầu giao thông đã xác định, hoặc tăng cường phân bổ đầu tư giao thông khắp khu vực hay không, cũng được đưa vào các tình huống lên chương trình này. Khuyến cáo của nhân viên luôn có giới hạn về mặt tài chính—có nghĩa là phụ thuộc vào tài trợ khả dụng. Có khoảng 723 triệu dollar tài trợ Mục Tiêu Khu Vực khả dụng cho MPO Khu Vực Boston cho năm FFY 2025-29. Trong kỳ TIP này, các thành viên ủy ban MPO đã thảo luận về một số tình huống cho Chương Trình Mục Tiêu Khu Vực cho các dự án xa lộ và đã chọn một chương trình được ưu tiên vào tháng 4, 2024.

 

Ngoài việc ưu tiên tài trợ Mục Tiêu Khu Vực, ủy ban MPO xem xét và ủng hộ chương trình xa lộ toàn tiểu bang mà MassDOT đề nghị lên chương trình. Ủy ban cũng xem xét và ủng lộ lên chương trình tài trợ cho các chương trình vốn giao thông công cộng của MBTA, CATA, và MWRTA.

 

Phê Duyệt TIP

Sau khi chọn một tình huống lên chương trình ưu tiên, thường là vào tháng 4, ủy ban MPO biểu quyết để ban hành TIP dự thảo cho một giai đoạn xem xét công khai 21-30 ngày. Giai đoạn nhận xét thường bắt đầu vào cuối tháng 4, và trong thời gian này MPO mời công chúng, các quan chức thành phố, và các bên liên quan khác trong khu vực Boston xem xét chương trình đề xuất và gửi ý kiến phản hồi. Trong giai đoạn xem xét công khai, nhân viên MPO tổ chức các cuộc họp công khai để thảo luận về tài liệu TIP và mời nhận xét bổ sung.

 

Sau khi giai đoạn xem xét công khai kết thúc, ủy ban MPO sẽ xem xét tất cả nhận xét của thành phố và công chúng và có thể thay đổi các yếu tố của tài liệu hoặc cách lập chương trình của nó. Ủy ban MPO sau đó ký TIP và gửi cho Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (FHWA) và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang phê duyệt. MassDOT kết hợp TIP đã được MPO ký vào Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Tiểu Bang (State Transportation Improvement Program, STIP). FHWA, FTA, và Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ xem xét STIP để xác nhận trước ngày 30 tháng 9, kết thúc năm tài chính liên bang.

 

Cập Nhật TIP

Ngay cả sau khi TIP đã được hoàn tất, những điều chỉnh, sửa đổi hành chính thường phải được đưa ra vì có những thay đổi trong lịch thực hiện dự án, chi phí dự án, nguồn tài trợ, hoặc thu nhập khả dụng. Điều này có thể yêu cầu phải lên chương trình lại cho một dự án trong một năm tài trợ khác hoặc lên chương trình các khoản tài trợ bổ sung cho một dự án.

 

Thông báo điều chỉnh và sửa đổi hành chính được đăng trên website của MPO. Nếu cần sửa đổi, MPO thông báo cho các thành phố, bên liên quan, và công chúng bị ảnh hưởng qua email. MPO thường tổ chức một khoảng thời gian xem xét công khai 21 ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về sửa đổi. Trong các trường hợp đặc biệt, MPO có thể biểu quyết rút ngắn thời gian lấy ý kiến công chúng xuống tối thiểu 15 ngày. Những điều chỉnh và sửa đổi hành chính là những sửa đổi nhỏ và thường không cần áp dụng khoảng thời gian xem xét công khai.

 

Duy Trì Tham Gia Quy Trình TIP

Sự tham gia của công chúng là một khía cạnh quan trọng của quy trình lập kế hoạch. Vui lòng truy cập bostonmpo.org để biết thêm thông tin về MPO, để xem toàn văn TIP, và để gửi nhận xét của quý vị. Quý vị cũng có thể muốn đăng ký nhận email cập nhật thông tin và thông báo bằng cách truy cập bostonmpo.org/subscribe và gửi thông tin liên lạc của quý vị. Để yêu cầu một bản sao TIP ở các định dạng dễ tiếp cận, vui lòng liên hệ với nhân viên MPO bằng bất kỳ cách nào sau đây:

 

Gửi thư: Boston Region MPO c/o CTPS MPO Activities Group, 10 Park Plaza, Suite 2150, Boston, MA 02116-3968

 

Điện thoại: 857.702.3700 (thoại)

Đối với người khiếm thính hoặc khiếm thanh, hãy kết nối qua dịch vụ MassRelay của tiểu bang:

 

Email: publicinfo@ctps.org

 

Tóm Tắt Chấp Hành của TIP cho FFY 2025–29 TIP cũng được cung cấp ở dạng bản dịch: