Kisa Pwogram Travay Planifikasyon Inifye a (Unified Planning Work Program, UPWP) ye?

Pwogram UPWP a pwograme bidjè pou aktivite chak ane Òganizasyon Planifikasyon Metwopolitèn (Metropolitan Planning Organization, MPO) Rejyon Boston nan:

 

Kisa UPWP a ede MPO a reyalize?

 

UPWP a sipòte plizyè aktivite:

Nou toujou ap chèche ide ak opinyon. Pwopoze yon etid epi fè nou konnen pwoblèm oswa ide ou.

Kisa MPO a ye?

MPO yo, oswa òganizasyon planifikasyon metopolitèn, se antite planifikasyon rejyonal ki nesesè sou plan federal ki angaje reprezantan gouvènman, ofisyèl eli yo, ajans transpò, rezidan ak lòt pati ki konsène yo nan yon pwosesis piblik kolaboratif epi transparan pou

 

Vizyon MPO Rejyon Boston nan

MPO Rejyon Boston nan Anvizaje yon sistèm transpò modèn epi ki byen antretni ki kore dirabilite, sante, vivabilite ak yon rejyon ki dinamik sou plan ekonomik. Pou reyalize vizyon sa, sistèm transpò a dwe gen sikirite epi solid; enkli teknoloji k ap emèje yo; epi bay aksè ki jis, mobilite ki ekselan ak opsyon transpò ki varye.

Ki kèk etid resan UPWP a finanse?

 

Etid pase yo disponib nan Achiv piblikasyon nou.

 

Kijan MPO a ede ou ak èd teknik?

Ekip planifikatè transpò ak enjenyè nou an genyen ekspètiz nan divès sijè transpò epi yo ka ofri asistans teknik pou abòde divès enkyetid transpò, tankou operasyon transpò piblik, aksè bisiklèt ak pyeton, vivabilite, paking, planifikasyon sèvis transpò an komen, ak plas arè pou bis.

 

Etid sou gran echèl oswa nan enterè rejyonal yo ka konsidere kòm etid diskrè nan UPWP.

 

Kijan UPWP a devlope?

Komite UPWP a, ki se yon sou-komite konsèy MPO a, sipèvize pwosesis devlopman an, chwazi etid yo, epi envite piblik la soumèt kòmantè anvan plan an finalize. Devlopman UPWP a fèt chak ane:

 

 

Kijan mwen ka enplike?

 

 

Srilekha Murthy

Manadjè Pwogram Travay Planifikasyon Inifye

smurthy@ctps.org

857-702-3705

 

Byenveni. 

Nou envite ou patisipe nan pwosesis planifikasyon transpò nou an, kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal (ki enkli moun
ki gen nivo metriz anglè ki limite) relijyon, kredo, sèks, zansèt, gwoup etnik, enfimite, laj, sèks, oryantasyon seksyèl,
idantite sèks oswa ekpresyon, estati ansyen militan oswa antesedan. Li avi dwa ak pwoteksyon konplè nou yo sou
www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.

Pou mande akomodasyon espesyal, oswa si ou bezen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, kontakte  MPO nan
857.702.3700 (voice), 617.570.9193 (TTY) oswa civilrights@ctps.org (tanpri akòde 14 jou).

Español (Spanish)

Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

 

简体中文 (Simplified Chinese)

如果需要使用其它语言了解信息,请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员,电话 857.702.3700.

 

繁體中文 (Traditional Chinese)

如果需要使用其他語言瞭解資訊,請聯繫波士顿大都會規劃組織(Boston Region MPO)《民權法案》第六章專員,電話 857.702.3700.

 

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

 

Português (Portuguese)

Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.