Rezime Operasyonèl

ES.1    Kontèks ak objektif

Dokiman sa a reponn ak egzijans rapò Tit VI 2022 Depatman Transpò Massachusetts (MassDOT) pou Òganizasyon Planifikasyon Metwopoliten nan rejyon Boston (MPO). Antanke yon sou-benefisyè finansman federal ki soti nan Administrasyon Federal Transpò (FTA) ak Administrasyon Federal Otowout yo (FHWA) atravè MassDOT, MPO oblije konfòme li avèk direktiv dwa sivil ajans sa yo pou MPO yo - Egzijans pou fè rapò chak twa ane FTA yo anba Tit VI la. Lwa sou Dwa Sivil 1964 ak egzijans pou fè rapò anyèl FHWA anba Tit VI/Pwogram li an ki pa gen diskriminasyon.

 

Otorite ki soutni gid FTA ak FHWA gen bagay sa yo ladan:

 

 

FTA ak FHWA egzije pou MPO a konfòme l ak manda dwa sivil sa yo nan mete ann aplikasyon yon Pwogram Dwa Sivil e pou siveye epi pou fè rapò regilyèman sou efò pwogram nan. Efò DFO pou konfòmite yo fèt atravè pwogram Transpò Ekite (TE), ki gen ladan aktivite konfòmite dwa sivil yo. Pwogram TE elaji a fè efò pou angaje ak amelyore rezilta transpò pou popilasyon ki mal desèvi e ki twòp chaje tradisyonèlman, yo rele kolektivman popilasyon TE: popilasyon minoritè, popilasyon ki gen revni fèb, moun ki pa pale angle, moun ki andikape, granmoun aje ak jèn yo.

 

Rapò a reflete efò konfòmite Tit VI MPO a depi jiyè 2021, jan MassDOT te mande l. Efò sa yo enpòtan non sèlman paske yo konfòme yo ak règleman federal yo, men tou paske yo se bon jan pratik planifikasyon transpò ki ankouraje vizyon MPO a pou bay aksè transpò ekitab ak patisipasyon enpòtan nan pwosesis pou pran desizyon pou tout rezidan yo nan rejyon an kèlkeswa pakou yo.

 

ES.2    EGZIJANS JENERAL POU RAPÒ

Egzijans jeneral rapò sa yo enkli nan rapò sa a:

 

 

ES.3    EGZIJAN RAPÒ KI LYE AK PRATIK PLANIFICATION MPO

 

ES.3.1 Pwofil demografik

Pwofil demografik yo se yon koleksyon kat ak tablo ki montre pozisyon ak konsantrasyon popilasyon yo pwoteje nan rejyon Boston an. MPO a gen ladann pwofil demografik pou popilasyon minoritè yo, moun ki gen konpetans limite nan angle, ak moun ki gen andikap—ansanm ak lòt popilasyon yo kouvri ki enkli nan mitan popilasyon TE MPO a, moun ki gen andikap, granmoun aje (ki gen laj 75 an oswa plis), ak jèn (17). ak pi piti).

 

ES.3.2 Kat demografik ak graf distribisyon finansman

Kat jeyografik pwojè TIP yo

Kat sa a montre distribisyon jeyografik pwojè yo nan Pwogram Amelyorasyon Transpò (TIP) ane fiskal federal (FFY) 2023–27—alafwa npwojè ki finanse yo sible ak say o pa sible—ki sipèpoze ak distribisyon popilasyon minoritè epi popilasyon ki gen revni fèb nan rejyon Boston.

 

Analiz Finansman Envestisman TIP yo

Analiz sa a konpare distribisyon finansman diskresyonè MPO a (oswa "sib rejyonal") yo te atribye ba popilasyon TE ak pati respektif yo nan popilasyon rejyonal la. Li kouvri senk dènye sik TIP yo, FFYs 2019–23 jiska FFYs 2023–27 TIP yo. Rezilta yo montre ke pousantaj finansman yo te atribye ba popilasyon minoritè a te toujou mwens pase pousantaj popilasyon yo a nan rejyon Boston an. Lòt popilasyon TE yo te resevwa apeprè menm pousan nan finansman konpare ak pati respektif yo a nan popilasyon ki nan rejyon an.

 

Analiz Envestisman TIP nan Transpò Piblik yo

Analiz sa a egzamine distribisyon lajan leta ak federal yo, an jeneral, pou pasaje minoritè ak pasaje ki gen revni fèb pou pwojè transpò piblik, epi konpare li ak sa ki pou pasaje ki pa minoritè ak pasaje ki pa gen revni fèb, respektivman. Li kouvri senk dènye sik TIP yo, FFYs 2019–23 jiska FFYs 2023–27 TIP yo.

 

Pandan senk ane ki sot pase yo, finansman pou envèstisman transpò piblik ki soti nan tout sous, ki gen ladan fon sib DFO yo, te rive nan nivo maksimòm 2019-23 FFY TIP pou tout popilasyon yo epi apre sa te bese. Pami fon sib yo, kantite lajan finansman ki te atribye ba popilasyon ki minoritè ak popilasyon ki gen revni fèb sou yon baz pou chak moun te toujou pi ba pase pou popilasyon ki pa minoritè ak popilasyon ki pa gen revni fèb, respektivman; sepandan, diferans sa a te diminye nan dènye ane yo. Sa a te ka a tou pou tout envestisman transpò piblik ki te fèt nan rejyon Boston an.

Analiz Envestisman Sou Pwogram Planifikasyon Inifye (UPWP).                      Chak ane nan UPWP a, MPO a pwodui yon evalyasyon jeyografik sou distribisyon etid MPO finanse yo. Li site ki kominote nan rejyon an etid sa yo te konsantre sou li, ansanm ak pati popilasyon yo ki genyen revni fèb e ki minoritè nan kominote sa yo. Ou ka jwenn rezilta yo nan Anèks G. An jeneral, pa sanble gen yon modèl klè ant kantite etid ak pousantaj moun ki abite nan yon minisipalite ki se minorite oswa ki gen revni fèb, oswa ki gen yon konpetans limite nan angle. Boston, paregzanp, te objè a nan 60 etid depi 2010 e li gen nan mitan pousantaj ki pi wo nan popilasyon sa yo. Kontrèman, Randolph, kote 73.4 pousan nan popilasyon an se minoritè, te gen sèlman sis etid.

 

ES.3.3 Analiz sou Envestisman Sistèm MPO: Idantifye ak Abòde Enpak Diferan

Plan Transpò alontèm (LRTP) Tit VI ak Analiz Jistis Anviwònmanal

MPO a analize pwojè yo, an jeneral, ke yo pwopoze nan LRTP li yo pou idantifye touche potansyèl yo—ki rele enpak disparat—pou popilasyon minoritè yo ak chaj ki pa gen menm pwopòsyon pou popilasyon ki gen revni fèb. An 2020, MPO a te adopte Règleman Diferan Impak ak Chaj Ki Pa Gen Menm Pwopòsyon (DI/DB) li, ki tabli nivo pou detèmine si yon koleksyon pwojè ta lakòz enpak diferan ak/oswa chaj ki pa gen menm pwopòsyon. LRTP ki pi resan nan MPO a, Destinasyon 2040, te evalye enpak sa yo, nan itilizasyon plizyè mezi ki gen rapò ak aksè, mobilite, e kalite lè a. Analiz la te jwenn ke LRTP a pa ta lakòz enpak diferan oswa chaj ki pa gen menm pwopòsyon.  

 

Pwogram Amelyorasyon Transpò (TIP) Tit VI ak Analiz Jistis Anviwònmantal

Analiz Tit VI ak EJ TIP yo evalye ki popilasyon TE ki gen chans pou pwojè rejyonal ki finanse sib ki pwograme nan TIP la. Gen plizyè analiz ki bay apèsi sa a:

 

ES.3.4 Angajman Piblik: Idantifye Bezwen Mobilite

Angajman piblik ki gen sans ak ekitab se yon baz nan planifikasyon ak pran desizyon MPO a. Apwòch MPO a nan angajman santre sou devlopman relasyon solid ak manm kominote a, patikilyèman gwoup ak òganizasyon ki reprezante popilasyon Tit VI ak EJ ki pa reprezante istorikman nan pwosesis planifikasyon an.

Gen plizyè fason MPO idantifye bezwen transpò. Youn se atravè Evalyasyon Bezwen k ap kontinye pou LRTP a, ki sipòte devlopman pwogram ak pwojè envestisman nan LRTP. Bezwen piblik la ki eksprime pandan yon pakèt aktivite angajman yo katalòg nan Evalyasyon Bezwen yo, epi tout fidbak ak kòmantè yo òganize nan domèn tèm. Yo gwoupe yo anplis pa tag ekite (tankou enkyetid transpò ki gen rapò ak popilasyon minoritè yo oswa moun ki gen konpetans limite angle).

 

Yon lòt avni se Plan Kowòdone Transpò Piblik ak Sèvis Sikilasyon Moun MPO a. Youn nan fonksyon prensipal plan an se idantifye bezwen transpò ki pa satisfè pou granmoun aje ak moun ki andikape nan zòn Boston an atravè yon gwo angajman piblik epi idantifye estrateji ak aksyon pou satisfè bezwen sa yo. Angajman piblik pou plan kowòdone a fèt an koneksyon avèk evalyasyon bezwen yo pou asire ke opinyon granmoun aje yo ak moun ki andikape yo enfòme desizyon LRTP yo.

 

Plizyè lòt egzanp montre espesifikman fason yo fasilite angajman piblik atravè pwosesis planifikasyon MPO a. Youn se pwosesis konplè angajman piblik yo te antreprann ant 2018 ak 2022 pou devlope Règleman LRTP DI/DB. Nan nwayo a, se te yon gwoup travay moun ki konsène yo te konvoke nan objektif prensipal pou gide desizyon MPO a sou fikse valè twa nivo ki enkli nan Règleman DI/DB. Yon lòt te fèt an 2021 lè anplwaye yo te fè yon sondaj ak yon angajman piblik, avèk yon konsantrasyon sou jwenn opinyon popilasyon ak kominote defavorize yo, pou mete ajou kritè yo pou pwosesis seleksyon an pou pwojè TIP yo. Yon dènye egzanp konsène etid ak asistans teknik ke MPO finanse. Anplwaye yo fè efò pou mete done kalitatif yo kolekte gras ak yon patisipasyon kominotè siyifikatif nan tout etid yo, sitou sa ki konsantre sou ekite oswa ki enplike kominote kote gen yon gwo pwopòsyon popilasyon EJ oswa Tit VI.

 

ES.3.5 Koleksyon Done, Rapò, ak Analiz

Anplwaye DFO yo kolekte done demografik sou Tit VI, EJ, ak lòt popilasyon ki pa diskriminatwa sitou nan Resansman pandan dizan (DC) ak Sondaj kominote Ameriken (ACS). Anplwaye yo kolekte nouvo done chak ane kòm nouvo seri done yo pibliye. Yo itilize yo nan analiz ki gen rapò ak ekite nan pwogram TE a, ki gen ladan Plan Asistans Lengwistik, ak analiz Tit VI e EJ pou LRTP ak TIP, pami lòt analiz pou pwogram TE a.

 

MPO a te vire sou analiz ki konsantre sou konpreyansyon enpak pwojè a sou popilasyon EI yo, olye yo sipoze ke moun ki abite tou pre yon pwojè ap benefisye l. Pou fè sa, anplwaye yo kolekte tou yon varyete done ki gen rapò ak transpò, tankou done aksidan, done chanjman klima, ak done sou kalite lè atravè lòt pwogram MPO, epi yo pataje done sa yo ak pwogram TE a. Nouvo pwogram done MPO a pral fasilite tou yon apwòch plis global nan jesyon done atravè ajans lan. Apati pèspektiv pwogram Tit VI la, sa pral ede asire konsistans nan fason anplwaye MPO yo kolekte epi itilize done yo, epitou l ap pèmèt pwogram nan pran avantaj nan yon seri done emèjan, demografik ak lòt, ak zouti analiz.