Tóm Tt Thc Hin

ES.1 Bi cnh và Mc đích

Tài liệu này đáp ứng các yêu cầu báo cáo theo Khoản VI năm 2022 của Sở Giao Thông Massachusetts (MassDOT) đối với Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO). Với tư cách là đơn vị nhận tài trợ liên bang từ cả Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (FTA) và Cơ Quan Quản Lý Đường Cao Tốc Liên Bang (FHWA) thông qua MassDOT, MPO phải tuân thủ hướng dẫn về dân quyền của các cơ quan này đối với các MPO—các yêu cầu báo cáo ba năm của FTA theo Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 và các yêu cầu báo cáo hàng năm của FHWA theo Khoản VI/chương trình không phân biệt đối xử.

 

Các thẩm quyền làm cơ sở cho hướng dẫn của FTA và FHWA bao gồm:

 

 

Cả FTA và FHWA đều yêu cầu MPO tuân thủ các chỉ thị này về dân quyền bằng cách thực hiện Chương Trình Dân Quyền và theo dõi cũng như báo cáo thường xuyên về các nỗ lực của chương trình. Các nỗ lực tuân thủ của MPO được đáp ứng theo chương trình Bình Đẳng Giao Thông (Transportation Equity, TE), bao gồm các hoạt động tuân thủ dân quyền. Chương trình TE lớn hơn hoạt động để thu hút và cải thiện kết quả giao thông cho các nhóm dân trước đây không được phục vụ đầy đủ và chịu nhiều gánh nặng, được gọi chung là các nhóm dân TE: các nhóm thiểu số, các nhóm dân có thu nhập thấp, những người có trình độ tiếng Anh hạn chế, người khuyết tật, người cao tuổi, và thanh thiếu niên.

 

Báo cáo phản ánh các nỗ lực tuân thủ Khoản VI của MPO từ tháng 7, 2021, theo yêu cầu của MassDOT. Những nỗ lực này là rất quan trọng không chỉ vì chúng tuân thủ các quy định của liên bang, mà còn vì chúng là những phương pháp thực hành quy hoạch giao thông hợp lý giúp thúc đẩy tầm nhìn của MPO về việc cung cấp khả năng tiếp cận giao thông bình đẳng và sự tham gia có ý nghĩa vào quy trình quyết định cho tất cả cư dân trong khu vực bất kể xuất thân của họ.

 

ES.2    Yêu Cu Báo Cáo Chung

Các yêu cầu báo cáo chung sau đây được đưa vào trong báo cáo này:

 

 

ES.3    Yêu Cu Báo Cáo Liên Quan Đến Các Phương Pháp Thc Hành Quy Hoch ca MPO

 

ES.3.1 H Sơ Nhân Khu Hc

Hồ sơ nhân khẩu học là một tập hợp các bản đồ và bảng biểu hiển thị vị trí và mật độ của các nhóm dân được bảo vệ trong khu vực Boston. MPO bao gồm các hồ sơ nhân khẩu học cho các nhóm thiểu số, những người có trình độ tiếng Anh hạn chế, và người khuyết tật—cũng như các nhóm dân thuộc diện điều chỉnh khác trong các nhóm dân TE của MPO, người khuyết tật, người cao tuổi (75 tuổi trở lên), và thanh thiếu niên (17 tuổi trở xuống).

 

ES.3.2 Bn Đ Nhân Khu Hc và Biu Đ Phân B Tài Tr

Lp Bn Đ Đa Lý Các D Án TIP

Bản đồ này thể hiện sự phân bố theo địa lý của các dự án trong các năm tài chính liên bang (FFY) 2023–27 Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (TIP)—cả các dự án được tài trợ mục tiêu và phi mục tiêu—được phân bổ dựa trên sự phân bổ của các nhóm thiểu số và các nhóm dân có thu nhập thấp ở khu vực Boston .

 

Phân Tích Tài Tr ca Các Khon Đu Tư TIP

Phân tích này so sánh việc phân bố tài trợ tùy ý (hoặc “mục tiêu khu vực”) của MPO được phân bổ cho các nhóm dân TE với tỉ lệ tương ứng của họ trong dân số khu vực. Nó bao hàm năm 5 chu kỳ TIP gần đây nhất, các chương trình TIP thuộc các năm tài chính FFY 2019–23 đến FFY 2023–27. Kết quả cho thấy tỉ lệ tài trợ được phân bổ cho nhóm dân số thiểu số luôn thấp hơn tỉ lệ dân số của họ ở khu vực Boston. Các nhóm TE khác đã được phân bổ tỉ lệ tài trợ gần như giống nhau so với tỉ lệ dân số tương ứng của họ trong khu vực.

 

Phân Tích Đu Tư Giao Thông Công Cng TIP

Phân tích này xem xét tổng thể việc phân bố tài trợ của tiểu bang và liên bang cho các hành khách thuộc nhóm thiểu số và có thu nhập thấp đối với các dự án giao thông công cộng, và so sánh nó với phân bố lần lượt cho hành khách thuộc nhóm không thuộc nhóm thiểu số và không có thu nhập thấp. Nó bao hàm năm 5 chu kỳ TIP gần đây nhất, các chương trình TIP thuộc các năm tài chính FFY 2019–23 đến FFY 2023–27.

 

Trong 5 năm qua, tài trợ cho các khoản đầu tư giao thông công cộng từ tất cả các nguồn, bao gồm các quỹ mục tiêu của MPO, đạt đỉnh điểm trong chương trình TIP trong năm FFY 2019–23 cho tất cả các nhóm dân và sau đó giảm xuống. Trong số các quỹ mục tiêu, số tiền tài trợ được phân bổ cho các nhóm thiểu số và có thu nhập thấp trên cơ sở mỗi người luôn ít hơn so với lần lượt các nhóm dân không thuộc nhóm thiểu số và không có thu nhập thấp; tuy nhiên, sự khác biệt đó đã giảm trong vài năm qua. Trường hợp này cũng đúng đối với tất cả các khoản đầu tư giao thông công cộng được thực hiện ở khu vực Boston.

 

Phân Tích Các Khon Đu Tư ca Chương Trình Công Tác Quy Hoch Thng Nht (UPWP)

Mỗi năm trong chương trình UPWP, MPO đưa ra đánh giá địa lý về việc phân bố các nghiên cứu do MPO tài trợ. Nó trích dẫn những cộng đồng nào trong khu vực là đối tượng của những nghiên cứu này, cũng như tỉ lệ các nhóm dân có thu nhập thấp và thiểu số trong các cộng đồng này. Có thể tìm thấy kết quả trong Phụ Lục G. Noi chung, dường như không có một khuôn mẫu rõ ràng nào giữa số lượng nghiên cứu và tỉ lệ phần trăm cư dân của một đô thị là người thiểu số hoặc có thu nhập thấp, hoặc những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Ví dụ, Boston là chủ đề của 60 nghiên cứu từ năm 2010 và có tỉ lệ phần trăm các nhóm dân này cao nhất. Ngược lại, Randolph, nơi có 73,4 phần trăm dân số là người thiểu số, chỉ có 6 nghiên cứu.

 

ES.3.3 Phân Tích Các Khon Đu Tư H Thng MPO: Xác Đnh và Gii Quyết Các Tác Đng Bt Bình Đng

Phân Tích Khon VI và Công Bng Môi Trường ca Kế Hoch Giao Thông Tm Xa (LRTP)

MPO phân tích tổng hợp các dự án được đề xuất trong kế hoạch LRTP của nó để xác định các tác động tiềm ẩn—được gọi là các tác động bất bình đẳng—đối với các nhóm thiểu số và gánh nặng không tương xứng đối với các nhóm có thu nhập thấp. Vào năm 2020, MPO đã thông qua Chính Sách về Tác Động Bất Bình Đẳng và Gánh Nặng Không Tương Xứng (DI/DB), chính sách này đặt ra các ngưỡng để xác định xem một tập hợp các dự án có gây ra các tác động bất bình đẳng và/hoặc gánh nặng không tương xứng hay không. LRTP gần đây nhất của MPO, Destination 2040, đã đánh giá các tác động này, sử dụng một số chỉ số liên quan đến khả năng tiếp cận, tính di động, và chất lượng không khí. Phân tích này cho thấy LRTP sẽ không gây ra các tác động bất bình đẳng hoặc gánh nặng không tương xứng.

 

Phân Tích Khon VI và Công Bng Môi Trường ca Chương Trình Ci Thin Giao Thông (TIP)

Các phân tích Khoản VI và EJ của TIP đánh giá các nhóm dân TE nào có khả năng được phục vụ hoặc bị ảnh hưởng bởi các dự án được tài trợ theo mục tiêu trong khu vực được lập trình trong TIP. Có một số phân tích cung cấp thông tin chi tiết này:

 

 

ES.3.4 S Tham Gia ca Công Chúng: Xác Đnh Nhu Cu Di Chuyn

Sự tham gia có ý nghĩa và bình đẳng của công chúng là nền tảng cho quy trình quy hoạch và ra quyết định của MPO. Phương pháp tiếp cận của MPO về sự tham gia của công chúng tập trung vào việc phát triển các mối quan hệ bền vững với các thành viên của cộng đồng, cụ thể là các nhóm và tổ chức đại diện cho các nhóm dân theo Khoản VI và EJ, là những người trước đây ít được đại diện trong quy trình quy hoạch.

 

Có một số cách để MPO xác định nhu cầu giao thông. Một cách là thông qua Đánh Giá Nhu Cầu đang diễn ra đối với chương trình LRTP, hỗ trợ phát triển các chương trình và dự án đầu tư trong LRTP. Các nhu cầu được công chúng nêu ra trong một loạt các hoạt động tham gia được liệt kê trong Đánh Giá Nhu Cầu, và tất cả phản hồi cũng như nhận xét được tổ chức thành các lĩnh vực chủ đề. Chúng được nhóm lại theo các tag bình đẳng (equity tag) (chẳng hạn như các quan ngại về giao thông liên quan đến các nhóm thiểu số hoặc những người có trình độ tiếng Anh hạn chế).

 

Một cách khác là Kế Hoạch Vận Chuyển Công Cộng-Giao Thông Dịch Vụ Dân Sinh Phối Hợp của MPO (Kế Hoạch Phối Hợp). Một trong những chức năng chính của kế hoạch là xác định các nhu cầu giao thông chưa được đáp ứng cho người cao tuổi và người khuyết tật ở khu vực Boston thông qua sự tham gia rộng rãi của công chúng và xác định các chiến lược và hành động để đáp ứng những nhu cầu đó. Sự tham gia của công chúng đối với Kế Hoạch Phối Hợp được thực hiện cùng với Đánh Giá Nhu Cầu để đảm bảo ý kiến của người cao tuổi và người khuyết tật cung cấp thông tin cho các quyết định của LRTP.

 

Một số ví dụ khác minh họa cụ thể sự tham gia của công chúng được tạo điều kiện như thế nào thông qua quy trình quy hoạch của MPO. Một ví dụ là quy trình khuyến khích sự tham gia toàn diện của công chúng được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022 để phát triển Chính Sách LRTP DI/DB. Cốt lõi là một nhóm công tác của các bên liên quan được triệu tập với mục đích chính là định hướng cho quyết định của MPO về việc đặt ra các giá trị của ba giá trị ngưỡng có trong Chính Sách DI/DB. Một ví dụ khác là vào năm 2021 khi nhân viên tiến hành khảo sát rộng rãi và thu hút sự tham gia của công chúng, tập trung vào việc thu thập ý kiến của các nhóm dân và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, để cập nhật các tiêu chí cho quy trình tuyển chọn dự án TIP. Một ví dụ cuối cùng là trong các nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật do MPO tài trợ. Nhân viên cố gắng đưa việc thu thập dữ liệu định tính thông qua sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng vào tất cả các nghiên cứu, cụ thể là những nghiên cứu tập trung vào sự bình đẳng hoặc liên quan đến các cộng đồng ở đó có tỉ lệ dân số EJ hoặc Khoản VI cao.

 

ES.3.5 Thu Thp, Báo Cáo, và Phân Tích D Liu

Nhân viên MPO thu thập dữ liệu nhân khẩu học về các nhóm dân theo Khoản VI, EJ và các nhóm dân không phân biệt đối xử khác chủ yếu từ Điều Tra Dân Số 10 Năm (DC) và Khảo Sát Cộng Đồng Người Mỹ (ACS). Nhân viên thu thập dữ liệu mới mỗi năm khi các tập hợp dữ liệu mới được ban hành. Chúng được sử dụng trong các phân tích liên quan đến bình đẳng trong Chương Trình TE, bao gồm Kế Hoạch Hỗ Trợ Ngôn Ngữ, và các phân tích Khoản VI và EJ đối với các chương trình LRTP và TIP, trong số các phân tích khác đối với Chương Trình TE.

 

MPO đã chuyển hướng sang các phân tích tập trung vào việc tìm hiểu tác động của dự án đối với các nhóm dân TE, thay vì giả định rằng những người sống gần dự án sẽ được hưởng lợi từ nó. Để làm như vậy, nhân viên cũng thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau liên quan đến giao thông, chẳng hạn như dữ liệu về đụng xe, dữ liệu về biến đổi khí hậu, và dữ liệu về chất lượng không khí thông qua các chương trình MPO khác, và những dữ liệu này được chia sẻ với Chương Trình TE. Chương Trình Dữ Liệu mới của MPO cũng sẽ tạo điều kiện cho một cách tiếp cận toàn diện hơn để quản lý dữ liệu trong toàn cơ quan. Trên quan điểm của Chương Trình Khoản VI, điều này sẽ giúp đảm bảo tính nhất quán trong cách nhân viên MPO thu thập và sử dụng dữ liệu, cũng như cho phép chương trình tận dụng các tập hợp dữ liệu mới xuất hiện, về nhân khẩu học và về thông tin khác, và các công cụ phân tích.